امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

ضرورت صندوق های بازنشستگی کشوری

0

تعداد صفحات: 30 صفحه

قوانین و مقررات بازنشستگی کشوری

نرخ کسور بازنشستگی

منابع درآمدی صندوق بازنشستگی کشوری

ضرورت تشکیل صندوق بازنشستگی خودکفا

انواع طرحهای بازنشستگی و اصول اساسی آن

تشکیل صندوق بازنشستگی خودکفا

طرحهای صندوق بازنشستگی

اصول اساسی طرحهای بازنشستگی

طرح بیمه وبازنشستگی

مدارک مورد لزوم جهت برقراری مستمری بازنشستگی

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی

برقراری حقوق وظیفه از از کار افتادگیو حقوق وظیفه وارث

تعریف از کارافتادگی

مستندات برقراریحقوق وظیفه از کارافتادگی

از کارافتادگی غیر ناشی ازکار

از کار افتادگی ناشی از کار

مبانی برقراری حقوق وظیفه مستخدمین رسمی دولت

فوت در حال استفادهاز حقوق وظیفه ازکارافتادگی

فوت در حالت اشتغال

فوت عادی

فوت در حال انجام وظیفه

فوت در حالت بازنشستگی

شناسایی وارث از نظر قانون استخدام کشوری

تقسیم حقوق وظیفه

برقراری مجددحقوق وظیفه

بررسی لایحه برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و وظیفه جانبازان و شهدای جنگ تحمیلی و انقلاب

بررسی اجمالی قانون برقراری حقوق وظیفه در مورد جانبازان وعائله شهدای جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی

دامنه شمول

میزان حقوق

منابع و مأخذ

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی