امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

کارآموزی کشاورزی مراحل داشت و برداشت گندم

0

تعداد صفحات: 21 صفحه

کارآموزی کشاورزی مراحل داشت و برداشت گندم (آفات، بیماری ها و علف های هرز و)

تغذیه گندم

مهمترین آفات مزراع گندم در منطقه گمیشان

مشخصات، زیست شناسی، خسارت و کنترل

مشخصات، زیست شناسی، خسارت و کنترل

شناسایی آفت

مناطق انتشار، گیاهان میزبان، شیوه و شدت خسارت

زندگی آفت

مدیریت تلفیقی آفت

بیماری های مهم مزارع گندم در منطقه گمیشان

زنگ زرد گندم Yellow rust, Stripe rust

علائم بیماری

زیست شناسی

نحوه خسارت

مدیریت تلفیقی بیماری

تعیین زمان سمپاشی

سیاهک آشکار گندم Loose smut

علائم بیماری

زیست شناسی قارچ عامل بیماری

سفیدک پودری گندم Powdery mildew

علائم بیماری

زیست شناسی

مدیریت تلفیقی بیماری Septoria leaf blotch

بیماری سوختگی سپتوریای گندم (سپتوریوز)

علائم بیماری

زیست شناسی

مدیریت تلفیقی آفت

بیماری فوزاریوم خوشه گندم Scab (Fusarium Head Blight)

علائم بیماری

زیست شناسی

مدیریت تلفیقی بیماری

مهمترین علف های هرز مزارع گندم در منطیه گمیشان و روش های کنترل آن

چچم Lolium multiflorum

یولاف وحشی Avena fatua

علف خونی (فالاریس) Falaris minor

شلمی Ropistrum rugosum

یونجه زرد Melilotus indicus

کیل گیری

مشخصات زراعی ارقام گندم مورد کشت در منطقه گمیشان

مناطق مناسب کاشت

برداشت گندم

خرید و دانلود - 27000 تومان
تبلیغات متنی