امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

کارآموزی انسکتاریم و کلینیک بیماری های گیاهی در جهاد کشاورزی

0

تعداد صفحات: 30 صفحه

مراحل انجام شده در انسکتاریوم

شناخت زنبور براکون و نحوه تاثیر آن

میزبانهای مهم براکون برای تکثیر انبوه

گونه های مهم زنبور براکون در ایران

نحوه پارازیت کردن زنبور براکون

روش پرورش و تکثیر انبوه زنبور براکون

بید آرد Ephestia kuhniella

مشخصات ظاهری

زیست شناسی پروانه بید آرد Ephestia kuhniella

پرورش و تکثیر انبوه پروانه بید آرد در آزمایشگاه

پرورش و تکثیر انبوه زنبور و پارازیتوئید براکون

شرایط رهاسازی زنبور براکون

زنبورهای تریکوگراما

مشخصات مرفولوژیکی زنبور

پرورش پروانه بید غلات

پرورش پروانه بید آرد

پرورش زنبور تریکوگراما

کرم ساقه خوار ذرت

زیست شناسی

مبارزه

دستورالعمل رهاسازی عوامل کنترل طبیعی در مزارع ذرت

رهاسازیهای تداخل نسل آخر فصل

دستورالعمل رهاسازی عوامل کنترل طبیعی در مزارع ذرت استان خوزستان

دستورالعمل مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار برنج

رهاسازی زنبور برای کنترل نسل اول ساقه خوار برنج

ارزیابی های رهاسازی انجام شده نسل اول

رهاسازی زنبور برای کنترل نسل دوم کرم ساقه خوار 189-ارزیابی نسل دوم

دستورالعمل واگذاری انسکتاریوم ها و کارگاه های دولتی بصورت پیمان تولید در استانها و تعیین سهمیه تولید زنبور تریکوگراما برای بخش خصوصی

دستورالعمل رهاسازی حشرات مفید زنبورهای تریکوگراما و براکون در مزارع گوجه فرنگی

مراحل اجرائی این برنامه به شرح ذیل خواهدبود

توضیحات تکمیلی

دستورالعمل رهاسازی عوامل کنترل طبیعی در مزارع گوجه فرنگی استان خوزستان

رهاسازی بر علیه نسل دوم کرم قوزه در روی پنبه و تداخل نسل

دستورالعمل رهاسازی عوامل کنترل طبیعی (تریکوگراما و براکون) در مزارع سویا

رهاسازی زنبور براکون درمیان بوته های سویا

بررسی تاثیر عوامل کنترل طبیعی رهاسازی شده

مراحل انجام شده شده در کلینیک بیماری های گیاهی شناسی با انواع محیط های کشت

محیط کشت KingsB

محیط کشت پوان

تهیه ی روش محیط کشت B kings

تهیه ی محیط کشت نوترینت آگار NA

تهیه محیط کشت PDA

نحوه ی ریختن محیط کشت درون بتری

تهیهی سوسپانسیون باکتری

تستهای تشخیص سودوموناس

تست اکسیداز

تست گرم

تست H2O2 کاتالاز

تست H2

تست سیب زمینی

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی