امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

بررسی تطبیقی نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

0

تعداد صفحات: 34 صفحه

نکات بسیار مهمی که از این بررسی بدست آمده

بررسی تطبیقی نرخ مالیات بر شرکت ایران – آلمان

مالیات برشرکت (Kerperschaftsteuer)

سیستم اعتبار مالیاتی

اثرات مالیات کسب و کار

بار نهائی مالیات

مقایسه با مقررات مالیاتی ایران

مشکل اجرائی

بررسی تطبیقی نرخ مالیات برشرکت ایران – ونزوئلا – نیجریه

مالیات بر شرکت

نرخ مالیات بر شرکت

بار مالیاتی

نیجریه

بار مالیاتی

منابع

خرید و دانلود - 37000 تومان
تبلیغات متنی