امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران

0

تعداد صفحات: 10 صفحه

مقدمه

صدوربرگ تشخیص و محاسبه مالیات متعلقه

راهنمائى هاى مالیاتى

درآمدمشمول مالیات

مجموع معافیت ها

درآمدمشمول مالیات

مالیات شرکت

درآمدمشمول مالیات

ارتباط با تصمیم مجمع عمومى عادى سالیانه که بهادارهثبت

ضمائم اظهارنامه

تأمین دلیل واظهارنامه

منبع

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی