امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

جنبه اقتصادی بودجه

0

تعداد صفحات: 27 صفحه

جنبه اقتصادی بودجه

نقش کلان اقتصادی بودجه

تعادل اقتصادی و مخارج دولت

تعادل اقتصادی و در آمدهای دولت

تعادل اقتصادی بلند مدت

تأثیرات اقتصاد بر بودجه

سیاست پولی

سیاست پولی و بودجه ریزی دولتی

تعادل پولی و بودجه

تعادل ارزی و بودجه

سیاست های مالی

اهداف سیاست مالی

سیاست های بودجه ای

سیاست مالی و نقش دولت

نقش ضد چرخه ای بودجه

کسری بودجه و مدیریت قرضه عمومی

کسری بودجه و انواع آن

سیاست کسر بودجه

خزانه عمومی و نقش آن در تأمین کسری بودجه

ابزار عملیات خزانه

آثار اقتصادی کسر بودجه

منابع

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی