امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

بودجه ریزی در ایران

0

تعداد صفحات: 40 صفحه

مقدمه

تاریخچه بودجه در ایران

بودجه ریزی در ایران باستان

اهمیت بودجه نویسی

تعاریف بودجه

اصل بودجه

مفاهیم و اصطلاحات بکار رفته شده درتعریف بودجه کل کشور

ضرورت نظام بودجه ریزی در کشور

مشکلات عمده نظام بودجه ریزی کشور

مشکلات عمده ساختار بودجه ریزی

طبقه بندی وظایف دولت

ساختار سازمانی و مراکز مسئولیت

مشکلات عمده فرایندهای بودجه ریزی

فرایندهای تهیه و تدوین بودجه

فرایندهای تصویب بودجه

فرایندهای اجرای بودجه

فرایندهای نظارت و کنترل

مشکلات عمده زیرساخت های بودجه ریزی

نظام اطلاعاتی بودجه

اهداف و ویژگی های نظام بودجه ریزی مطلوب

نظام بودجه ریزی در ایران

فرآیند بودجه ریزی ایران امکان سنجی بودجه ریزی بر مبنای صفر در ایران

مشکلات کلی بودجه ریزی در ایران

نظام بودجه ریزی و ضرورت تدوین بودجه عملیاتی در کشور

بودجه ریزی عملیاتی

فواید بودجه ریزی عملیاتی

روند بودجه ریزی عملیاتی

موانع عملیاتی کردن بودجه

دلیل انحراف از بودجه

راهکارها برای اصلاح نظام بودجه ریزی

جمع بندی

منابع

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی