امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

بیمه مسئولیت

0

تعداد صفحات: 27 صفحه

مقدمه

تعریف بیمه

بیمه مسئولیت

فرانشیز در بیمه های مسئولیت

انواع بیمه های مسئولیت

بیمه های مسئولیت و طرح های مخصوص

بیمه های مسئولیت

برای دریافت خسارت چه مدارکی موردنیاز است؟

بیمه مسئولیت حمل و نقل

بیمه مسئولیتمتصدیان حمل و نقل زمینی (داخلی)

بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی

بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان

خسارتهای مشمول بیمه

بیمه مسئولیت سازمانهای دولتی

بیمه مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان محصول

بیمه مسئولیت های عمومی

بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی

بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی (هتلها و مسافرخانه ها)

بیمه مسئولیت مدیران اماکن ورزشی

بیمه مسئولیت مدیر پارکینگ

بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیاتساختمانی

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

بیمه مسئولیت مدنی مدیران مسئول فنی کلینیکها، درمانگاهها و بیمارستانها

بیمه مسئولیت حرفه ای پرستاران و پیراپزشکان

مسئولیت حرفه ای مهندسین طرح، محاسب و ناظر ساختمان

بیمه مسئولیت جامع C.G.L

بیمه اعتباری تسهیلات بانکها و قراردادهای فروش اقساطی

اسبهای مسابقه

بیمه مسئولیت شکارچیان و محیط بانان

بیمه مسئولیت عوامل پروژه های سینمایی

بیمه رایانه

سایر طرحهای بیمه ای ارائه شده

مسئولیت قراردادی چیست؟

بیمه مسئولیت کالا چیست؟

بیمه جامع مسئولیت عمومی چیست؟

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان چیست؟

بیمه مسئولیت حرفه ای داروخانه ها و دراگ استورهاچیست؟

بیمه مسئولیت بیمارستان چیست؟

منبع

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی