امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

پاورپوینت آمار و اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن سال 1385-1375

0

تعداد صفحات: 60 صفحه

آمار چیست؟

مقدمه (سرشماری نفوس و مسکن)

تاریخچه ی تشکیل و فعالیت های مهم سازمان ستادی سرشماری عمومی نفوس و مسکن1385

طراحی سیستم مکانیزه در مستندسازی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385

ارزیابی سرشماری عمومی نفوس و مسکن با استفاده از روش های جمعیتی

نمونه هایی از پرسش ها

الف سوالات نفوس

ب سوالات خانوار و مسکن

دلایل پرسش

شناسایی روش های پیشگیری از بروز بی پاسخی در سرشماری عمومی نفوس و مسکن

امکان سنجی اجرای سرشماری توأم با نمونه گیری

شاخص ها و نماگرهای جمعیتی

گزیده شاخص های جمعیتی کشور بر حسب نقاط شهری و روستایی

طی سال های 1385-1335

جدول برآورد جمعیت کل کشور و استانها 1380 - 1379 - 1378 - 1377 - 1376

سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385(بدون احتساب خانوارهای موسسه ای و غیرساکن)

خرید و دانلود - 49000 تومان
تبلیغات متنی