امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

پاورپوینت گیاه شناسی

0

تعداد صفحات: 84 صفحه

رشد رویشى مجدد

ذخایر غذائى

رشد رویشى مجدد

رشد مجدد در گرامینه ها

رشد مجدد در بقولات

عدس Lentil

خواص داروئی

مضرات

بقولات

گیاه شناسى شبدر مصرى

شرایط اقلیمى و خاکى شبدر مصرى

یونجه

گیاه شناسى یونجه

شرایط اقلیمى و خاکى یونجه

داشت

کوددهى یونجه

علف هاى هرز در یونجه

تناوب در یونجه

ارقام مهم یونجه

شبدر قرمز

گیاه شناسى شبدر قرمز

شرایط اقلیمى و خاکى شبدر قرمز

کاشت شبدر قرمز

برداشت شبدر قرمز

اسپرس

گیاه شناسى اسپرس

شرایط اقلیمى و خاکى اسپرس

کاشت اسپرس

ارقام مهم اسپرس

شبدر شیرین

گیاه شناسى شبدر شیرین

شرایط اقلیمى و خاکى شبدر شیرین

برداشت شبدر شیرین

شبدر سفید

گیاه شناسى شبدر سفید

شرایط اقلیمى و خاکى شبدر سفید

کاشت شبدر سفید

موجودات زنده مولد گره Nodulating مولد غده

همزیستى بقولات با ریزوبیوم

گروه هاى غیراختصاصى تلقیح

الف - تنها در گونه هاى معتدله

نژادهاى ریزوبیوم

موجودات زنده مولد گره Nodulating مولد غده

تلقیح

بقاء ریزوبیوم ها در خاک

موجودات زنده مولد گره Nodulating مولد غده

همزیستى اکتینومایست با نهاندانگان

موجودات مولد غده بر روى برگ

تشکیل غده

نخود فرنگی

مقدمه

گل و میوه نخود فرنگی

آب و هوایی که نخود فرنگی در آن بهتر رشد می کند

انواع نخود فرنگی

کاشت نخود فرنگی

آفات نخود فرنگی

مباحث مرتبط با عنوان

گل و میوه نخود فرنگی

آب و هوایی که نخود فرنگی در آن بهتر رشد می کند

اصل و قدمت نخود فرنگی

انواع نخود فرنگی

خاک مطلوب نخود فرنگی

کود مورد استفاده در نخود فرنگی

کاشت نخود فرنگی

آفات نخودفرنگی

شرح گیاه

نیاز اکولوژیکی

آماده سازی خاک

تاریخ و فواصل کاشت

کاشت

داشت

برداشت

دامنه انتشار

شرح گیاه

نیاز اکولوژیکی

آماده سازی خاک

تاریخ و فواصل کاشت

کاشت

داشت

برداشت

دامنه انتشار

دید کلی

آب و هوای مطلوب لوبیای آمریکایی

خاک مطلوب

کود مورد استفاده

کاشت لوبیای آمریکایی

برداشت محصول

اصل و قدمت گیاه

آفات و بیماریهای لوبیای آمریکایی

خرید و دانلود - 49000 تومان
تبلیغات متنی