امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

پاورپوینت سبک شناسی (نثر)

0

تعداد صفحات: 130 صفحه

اهداف کلی درس

فصل اول نثر مرسل (دوره سامانیان)

مقدمه ای بر دوره های نثر 1

مقدمه ای بر دوره های نثر 2

مقدمه ای بر دوره های نثر 3

تقسیم بندی «رنه ولک» و «اوستین وارن» از انواع ادبی

نام های دیگر نثر مرسل

نثرهای بازمانده از دوره سامانی

ترجمه تاریخ طبری

ویژگی ادبی و سبکی تاریخ طبری

ترجمه تفسیر طبری 1

مختصات کهن ترجمه تفسیر طبری 1

مختصات کهن ترجمه تفسیر طبری 2

ویژگی های نثر کتاب هدایه المتعلمین

ویژگی های ادبی عصر سامانیان

دوره غزنوی

عوامل مهم تغییر سبک در دوره غزنوی

آثار معروف دوره غزنوی

فصل دوم نثر بینابین

علل وجودی نثر بینابین

آثار ادبی عهد غزنوی

فصل سوم نثر موزون

نثر موزون

آثار خواجه عبدالله انصاری

فصل چهارم عصر سلجوقی، نثر فنی

عصر سلجوقی،نثر فنی

انواع نثر فنی

برخی از مختصات نثر فنی

برخی از مختصات کتاب کلیله و دمنه 1

برخی از مختصات کتاب کلیله و دمنه 2

مقامه نویسی 1

مقامه نویسی 2

معنا و مفهوم واژه «مقامه»

مقامات حمیدی

کتب تاریخی به نثر فنی

راحه الصدور

فصل پنجم نثر ساده و بینابین قرن ششم

نثر ساده و بینابین قرن ششم

کتاب های مهم (با سبک نثر ساده)در قرن ششم

آثار نثر بینابین در قرن ششم

فصل ششم دو جریان ادبی در قرن ششم

تمایل به زبان و ادب عربی

تزیین و آرایه بندی

چند اثر فنی قرن ششم

فصل هفتم ادامه نثر فنی در قرن هفتم

آثار تاریخی (نثر فنی) در قرن هفتم

تاریخ جهانگشا

فصل نهم هم مرسل هم فنی

برخی از آثار(مرسل و فنی)قرن نهم

آثار و نوشته های عوفی

فصل دهم اثرات حمله مغول

فصل یازدهم کتب تاریخی ساده قرن هشتم

کتب تاریخی ساده قرن هشتم

آثار دیگر حمد الله مستوفی

فصل دوازدهم کتب ادبی و عرفانی قرن هشتم

کتب ادبی قرن هشتم

کتب عرفانی

فصل سیزدهم نثر در قرن نهم (عهد تیموری و شاهرخی)

برخی از ویژگی های ادبی قرن نهم

جریانات مهم فرهنگی در قرن نهم

کتب ادبی قرن نهم 1

کتب ادبی قرن نهم 2

آثار جامی

آثار جامی 2

آثار واعظ کاشفی سبزواری

ویژگی های آثار و نوشته های قرن نهم 1

ویژگی های آثار و نوشته های قرن نهم 2

ویژگی های آثار و نوشته های قرن نهم 3

فصل چهاردهم نثر دوره صفویه (از قرن دهم تا میانه قرن دوازدهم)

مقدمه ای درباره ویژگی های عمومی دوره صفویه 1

ویژگی های ادبی دوره صفویه 1

جریانات مهم دوره صفویه

اوضاع و ویژگی های نثر دوره صفویه 1

اوضاع و ویژگی های نثر در دوره صفویه 2

آثار ادبی تألیف شده در هند

کتب تاریخی عصر صفویه

تذکره نویسی 1

تذکره نویسی 2

فرهنگ نویسی

چند رمان قدیمی منثور

داستان های دوره صفوی

فصل پانزدهم از میانه قرن دوازدهم تا اواسط قرن چهاردهم (عصر قاجار)

آثار مهم ادبی دوره افشاریه و زندیه

آثار عبدالرزاق دنبلی

نثر نویسان مهم دوره قاجار 1

نثر نویسان مهم دوره قاجار 2

نثر نویسان مهم دوره قاجار 3

نثر نویسان مهم دوره قاجار 4

نثر نویسان مهم دوره قاجار 5

نثر دوره مشروطه 1

عوامل تغییر سبک در دوره مشروطه 2

نویسندگان معروف دوره مشروطه 1

فصل شانزدهم نثر دوره معاصر

نثر تحقیقی یا دانشگاهی

مقاله نویسی

خرید و دانلود - 63000 تومان
تبلیغات متنی