امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

کارآموزی شهرداری و مدیریت جامع شهری

0

تعداد صفحات: 19 صفحه

مقدمه

شهرداری و مدیریت جامع شهری

تعاریف وواژه ها

شماره منطقه

شماره بلوک

آپارتمان

واحد شغلی (صنفی)

جهات اربعه اصلی و فرعی

ممیزی

شماره گذاری معبر

توضیح عناوین اطلاعاتی فرم

کدو نوع معبر

تعداد تعداد گونه فرعی

موفقیعت زمین (ک4-2 جدول لونیگ ممیزی)

جدول ابعاد زمین

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی