امروز یکشنبه 03 تیر 1403

پرسشنامه شخصیتی NEO-PI-R

0

تعداد صفحات: 9 صفحه

نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه شخصیتی نئو (NEO personality Inventory Revised) نوعی پرسشنامه خودسنجی ویژگی های شخصیتی است.حاوی 240 ماده است.پاسخ گویان هر یک از 240 جمله را بر مبنای یک مقیاس پنج قسمتی (کاملا مخالفم،مخالفم،نظری ندارم،موافقم،کاملا موافقم) درجه بندی می کنند.

این محصول شامل پرسشنامه و پاسخنامه می باشد و برای کسانی که می خواهند خود را بشناسند و همچنین دانشجویان روان شناسی و علوم تربیتی قابل استفاده می شود.

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی