امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پرسشنامه اثر بخشی

0

تعداد صفحات: 2 صفحه

تعداد گویه ها: 20 سوال

روش نمره گذاری دارد

روایی و پایایی دارد

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی