امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز یا CBQ

0

تعداد صفحات: 2 صفحه

تعداد گویه ها: 20 سوال

روش نمره گذاری دارد

پایایی و روایی دارد

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی