امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پرسشنامه مفهوم خویشتن بک SCT

0

تعداد صفحات: 10 صفحه

تعداد گویه ها: 25 سوال

روایی و پایایی و روش نمره گذاری: دارد

پاسخنامه: دارد

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی