امروز سه شنبه 02 مرداد 1403

پروژه کارآفرینی طرح تولید طناب پلاستیک

0

تعداد صفحات: 55 صفحه

پیشگفتار

فصل اول: کلیات و سوابق

معرفی اجمالی پروژه

معرفی محصول

کاربرد محصول

بررسی نیاز جامعه و بازار این محصول

مصرف کننده

سوابق تولید

فصل دوم: طراحی تولید

فرایند تولید

نمودار فرایند تولید

ابزار و ماشین آلات موردنیاز طرح

طرح استقرار ماشین آلات

مواد اولیه و منابع تأمین آن

ظرفیت تولید

برنامه زمان بندی اجرای طرح

جایابی و محل اجرای طرح

فصل سوم: نیروی انسانی

نیروی انسانی موردنیاز

برآورد هزینه خدمات نیروی انسانی

شرح وظایف پرسنل

سازماندهی نیروی انسانی

فصل چهارم: زمین و ساختمان های موردنیاز

زمین موردنیاز

ساختمان های واحد تولید

ساختمان های اداری، خدمات و پشتیبانی

هزینه های ساختمان سازی

پلان طرح

فصل پنجم: انرژی و تأسیسات

انرژی برق مصرفی

انرژی آب مصرفی

انرژی سوخت مصرفی

ارتباطات

تأسیسات حرارتی

تأسیسات برودتی

برآورد انرژی موردنیاز

هزینه های سرمایه ای انرژی و تأسیسات

وسایل حمل و نقل

فصل ششم: محاسبات مالی طرح

محاسبه سرمایه کل و منابع تأمین آن

محاسبه سرمایه ثابت طرح

محاسبه سرمایه در گردش طرح

محاسبه هزینه های تولید سالیانه

محاسبه هزینه های انرژی مصرفی

محاسبه هزینه های حقوق و دستمزد

محاسبه هزینه های مواد اولیه

محاسبه هزینه های استهلاک

محاسبه هزینه های تعمیرات و نگهداری

محاسبه هزینه های ثابت و متغیر تولید

محاسبه قیمت تمام شده محصول

محاسبه قیمت فروش محصول

محاسبه نقطه سربه سر تولید

محاسبه سود ناخالص تولید

محاسبه سود خالص تولید

محاسبه دوره برگشت سرمایه

منابع و مآخذ

خرید و دانلود - 47000 تومان
تبلیغات متنی