امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی

0

تعداد صفحات: 14 صفحه

چکیده

مقدمه

کارآفرینی چیست، کارآفرین کیست؟

انواع کارآفرینی

مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی

ویژگی های مؤثر فناوری اطلاعات در کارآفرینی

کاهش هزینه های سیستم یا سازمان

نتیجه گیری

یادداشتها

منابع و مآخذ

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی