امروز پنجشنبه 10 خرداد 1403

طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی تولید تافی و شکلات

0

تعداد صفحات: 12 صفحه

موضوع طرح: تولید شکلات و تافی

ظرفیت: 600 تن در سال

سهم آورده متقاضی: 8/158 میلیون ریال

سرمایه گذاری کل: 8/1488 میلیون ریال

سهم تسهیلات: 1330 میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه: هجده ماه

میزان اشتغالزایی: هجده نفر

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی