امروز سه شنبه 02 مرداد 1403

بررسی رابطه سبک های یادگیری و مهارت های مقابله با استرس

0

تعداد صفحات: 75 صفحه

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های یادگیری و مهارت های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار بود. در این پژوهش نمونه و روش نمونه گیری، روش نمونه گیری در دسترس بود که از بین کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز شهرستان سبزوار تعداد 60 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند.برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI) و پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس استفاده شده است. طرح تحقیق از نوع همبستگی بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سبک های یادگیری و مهارت های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان سبزوار رابطه معنی داری وجود دارد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

فرضیات تحقیق

فرضیه کلی

فرضیات فرعی

سوالات پژوهش

اهداف کلی

اهداف جزئی

متغیرهای پژوهش

تعاریف مفهومی و عملیاتی

تعریف مفهومی

تعریف عملیاتی

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه

مبانی نظری پژوهش

سبک های یادگیری

تعریف سبک

تعریف سبک شناختی

سبک های یادگیری از نظر کلب

سبک یادگیری واگرا

سبک یادگیری جذب کننده

سبک یادگیری همگرا

سبک یادگیری انطباق یابنده

انواع سبکهای شناختی

مقاومت در برابر انعطاف پذیری

متعارف بودن در برابر فردیت

سبک های مفهوم سازی

سبک های بخش بخش سازی

واگرایی در مقابل همگرایی

جذب کننده در برابر انطباق یابنده

پردازش کننده کلامی در برابر دیداری

سبک شناختی تکانشی در مقابل تاملی

سبکهای پیچیدگی شناختی در برابر سادگی شناختی

سبکهای شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه

مهارت های مقابله با استرس

استرس به عنوان پاسخ درونی

مقابله با استرس

انواع روشهای مقابله

شیوه های مقابله

اقدامات در جهت کنترل استرس

منابع لازم برای مبارزه با استرس

ادبیات نظری

راههای مقابله با استرس از دیدگاه پزشکی

دیدگاه روانشناسی

شخصیت نوع اول

دومین نوع شخصیت

سومین نوع شخصیت

مقابله با استرس از نظر دیدگاه فولکمن و لازاروس

انواع روشهای مقابله از نظر فولکمن و لازاروس

پیشینه پژوهش

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

تحقیقات انجام شده در خارج کشور

نتیجه گیری

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه

روش پژوهش

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

روش جمع آوری اطلاعات

روش میدانی

ابزار گردآوری اطلاعات

پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)

پرسشنامه مقابله با موقعیت های فشارزا (CIS)

روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه

آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

آزمون کالموگروف اسمیرنوف

آزمون نرمال بودن متغیرها

فرضیات تحقیق

نتیجه گیری

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری

مقدمه

فرضیات و نتایج آماری

پیشنهادهات

محدودیت‌های تحقیق

منابع

خرید و دانلود - 57000 تومان
تبلیغات متنی