امروز سه شنبه 02 مرداد 1403

بررسی رابطه اعتقادات دینی در کاهش مشکلات روانی دانش آموزان

0

تعداد صفحات: 14 صفحه

چکیده

بیان مسأله

چارچوب نظری

شیوه پژوهش

گردآوری اطلاعات

ابزار گردآوری داده ها

جامعه و نمونه آماری پژوهش

فرضیه های پژوهشی

نتایج و یافته های پژوهش

نمودار و جداول

آزمون فرضیه ها

نتیجه

منابع و مآخذ

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی