امروز جمعه 11 اسفند 1402

سیستم حسابداری نرم افزار داروخانه

0

تعداد صفحات: 40 صفحه

تاریخچه داروخانه

شناخت سیستم داروخانه

قفسه سطح فروش

انبار مرکزی

یک نرم افزار حسابداری

موسسات بازرگانی

موسسات خدماتی

موسسات تولیدی

مثال ثبت دریافت نقدی

وارد کردن کد (در صورتی که کد را در خاطر خود دارید)

انتخاب از لیست کدها

تعریف لیست کالاها

کدبندی انبارها

کدبندی کارکنان شرکت

کدسر فصل معین

فرم تعریف حسابهای معین شامل دو جدول است

کد خدمات و سرویس ها

کد هزینه ها

کد صندوق های مالی

بدهی و بستانکاری به اشخاص

شماره فاکتور

خریدار

وارد کردن کد

انتخاب از لیست کدها

چکهای متفرقه

نقد کردن چک

سرحساب گذاری

ثبت چکهای دریافتی متفرقه:

نحوه ثبت چکهای دریافتی

کد حساب

نام حساب بانکی گیرنده چک

نوع چک

کد چک پرداختی

اعلام وصول چکهای متفرقه دریافتی

تصاویر

خرید و دانلود | 39,000 تومان
تبلیغات متنی