امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پروژه مالی اصول انبارداری

0

تعداد صفحات: 80 صفحه

تعریف و اصطلاحات

تعریف اموال

اموال غیر منقول

اموال منقول

ذیحساب و وظایف آن

جمعدار اموال و وظایف آن

اهم وظایف امین اموال به شرح زیر است

بودجه و اعتبار

پیش پرداخت و علی الحساب

تنخواه گردان پرداخت

کارپرداز و وظایف آن

انواع خریدها

خریدهای برنامه ریزی شده

خریدهای موردی یا اضطراری

خرید به صورت متمرکز

خرید به صورت غیر متمرکز

انواع خریدها از نظر قیمت

خریدهای جزئی

خریدهای متوسط

خریدهای عمده

اصول تدارکات

تعریف سیستم و روش سیستماتیک

نقش واحد تدارکات به عنوان جزئی از یک سسیتم

اصول مدیریت تدارکات(صحت پنجگانه)

عوامل مؤثرصحت ودقت درکیفیت

عوامل مؤثر درانتخاب کمیت دقیق

اهداف خرید

صحت درانتخاب زمان و مکان

خرید از منابع واجد شرایط

قیمت مناسب

مراحل اجرایی خرید

قسمت اول (خریدهای داخلی)

درخواست خرید

سفارش کالا به فروشنده

بازرسی و کنترل اجناس خریداری شده

دفترراهنمای سفارش ها

قسمت دوم (خریدهای خارجی)

کلیات

عوامل موثر در بالابردن میزان فروش

وظایف مدیر بازاریابی و فروش

اصول انبارداری

کلیات

تعریف انبار

وظایف انباردار

انواع موجودی های انبار

مواد خام یا مواد اولیه

مواد و لوازم مصرفی

مواد ولوازم در جریان ساخت

کالای تمام شده

اجناس خریداری شده جهت فروش

سازمان انبار

منابع ورود کالا به انبار

کلیات

از طریق خریدهای داخلی

از طریق خریدهای خارجی

کالای انتقالی از سایر انبارها و اجناس برگشتی

نحوه و موارد استفاده از فرم انتقال کالا از یک انبار به انبار دیگر

نحوه و مواد استفاده از فرم برگشت کالا

برگشت کالا به انبار

کالاها و لوازمی که در کارگاه های یک مؤسسه ساخته می شود

ورود و تحویل کالاهای خریداری شده به انبار

تحویل کالا به انبار

تحویل دائم

تحویل موقت

نحوه و موارد استفاده از فرم رسید انبار

درخواست کالا و مواد از انبار

تحویل و خروج کالا از انبار

رسید انبار مستقیم

دریافت ابزار آلات از انبار

فرم خروج کالا از مؤسسه

چیدن در جنس درانبار

کاردکس انبار

کاردکس انبار

کارت روی قفس (BIN CARD)

گزارش موجود ی انبار

تعداد نسخ فرم گزارش موجودی

اصول ایمنی وحفاظت انبار

کنترل موجودی انبار

موجودی برداری عینی انبار

موجودی برداری عینی مستمر

موجودی برداری عینی دوره ای (انبارگردانی)

تشکیل کمیته انبار گردانی

تنظیم برنامه انجام کار و زمان انبارگردانی

هماهنگ کننده عملیات

مسئول ثبت شمارش

گروههای شمارش

نکاتی که قبل ازعملیات انبارگردانی باید مورد توجه قرار گیرد

اجرای عملیات انبارگردانی

عملیات پس از شمارش

تهیه گزارش نتایج عملیات انبارگردانی

انجام تعدیلات

بررسی موجودیها و تعیین بهاء آنها در انبار

کنترل موجودی ها

نقطه سفارش و میزان سفارش

میزان حداکثر موجودی

متوسط موجودی

شرح مراحل انجام سفارش از طریق انبار

تعیین بهای موجودیهای انبار

روش بهای تمام شده واقعی

روش میانگین متحرک قیمتها

روش میانگین وزنی

روش اولین صادره از اولین وارده یا فایفو

روش اولین صادره از آخرین وارده یا لایفو

روش بهای تمام شده با قیمت بازار هرکدام که کمتراست

روش بهای معادل بازار

روش قیمت فروش

نرخ میانگین کالا

هزینه های انبار داری

هزینه سفارش

هزینه ی نگهداری کالا در انبار

سابداری انبار و تدارکات

عملیات حسابداری خرید

فهرست منابع و مأخذ

خرید و دانلود | 47,000 تومان
تبلیغات متنی