امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

طراحی سیستم انبارداری شرکت جامعه

0

تعداد صفحات: 70 صفحه

مقدمه

تاریخچه شرکت

الفواحد فروش

نحوه اجرای قراردادها

بواحد امور مالی

واحد انبار

کارگاه شارژ

واحد مدیریت

کارگاه جعبه سازی

تعریف سیستم انبار داری

هدف از استقرار سیستم انبار داری

فرمهای مورد نیاز در انبار داری

مجوزهای مورد نیاز هنگام دریافت کالا

خروج کالا از انبار به سه صورت زیر انجام می شود

انبارش کالاهای خریداری شده

تحویل کالا و مواد اولیه از انبار

خروج ضایعات

مراحل اجرا

کالاهای خریداری شده

نقل و انتقال محصولات کامل شده یا نیمه تمام

برگشت کالا

حسابداری انبار و تدارکات

عملیات حسابداری خرید

کنترل موجودی انبار

موجودی برداری «عینی» اجناس

موجودی برداری عینی مستمر

موجودی برداری عینی دوره ای (انبار گردانی)

تشکیل کمیته انبار گردانی

تنظیم برنامه انجام کار و زمان انبار گردانی

هماهنگ کننده عملیات

مسئول ثبت شمارش

گروههای شمارش

نکاتی که قبل از عملیات انبارگردانی باید موردتوجه قرار گیرد

اجرای عملیات انبار گردانی

عملیات پس از شمارش

تهیه گزارش نتایج عملیات انبار گردانی

انجام تعدیلات

وظایف انبار در ارتباط با سفارشها و موجودی ها

نقطه سفارش و میزان سفارش

شرح مراحل انجام سفارش از طریق انبار

تعیین بهای موجودیهای انبار

روش بهای تمام شده واقعی

روش میانگین متحرک قیمتها

روش اولین صادره از اولین وارده با First in First out یا Fifo

روش اولین صادره از آخرین وارده (Lifo)

روش بهای تمام شده با قیمت بازار هر کدام که کمتر است

روش بهای «معادل بازار»

روش قیمت فروش

نرخ میانگین کالا

هزینه های انبار داری

هزینه سفارش

هزینه ی نگهداری کالا در انبار

ضمائم

خرید و دانلود | 45,000 تومان
تبلیغات متنی