امروز جمعه 11 اسفند 1402

پروژه مالی سیستم انبارداری اتحادیه شرکت تعاونی مرزنشینان

0

تعداد صفحات: 45 صفحه

مقدمه

چارت سازمانی

سیستم مالی شرکت تعاونی مرزنشینان

مشخص نمودن انواع سیستم مالی و شرح مختصری از آن سیستم ها

سیستم انبارداری

سیستم حقوق و دستمزد

انتخاب یک سیستم مالی و شخص نمودن نقاط ضعف و قوت تیم مورد بررسی

اهداف و وظایف انبارها

امکانات و تجهیزات انبار

نگهداری و حفاظت کالا در انبار

مرحله صدور یا تحویل دادن اجناس و کالا به خارج از انبار

اهم وظایف این واحد

چیدن کالا

تعیین محل قراردادن کالا (انبار، قفسه، طبقه، ردیف)

مهمترین عوامل قرار گرفتن کالا درانبار

میزان تقاضا یا مصرف کالا

محل و موقعیت و شکل ظاهری و نوع ساختمان انبار

وجه تشابه

امکانات و تجهیزات انبار

خصوصیات فیزیکی

خصوصیات کیفی کالا

نکاتی لازم برای چیدن کالا در انبار

روش چیدن کالا

روش انباشتن کالا بر روی هم یا فله ای

روش چیدن کالا به ترتیب نظم و کد کالا

روش چیدن برحسب حروف الفبا

روش چیدن برحسب مراحل انجام کار

روش دو کارتی

روش فاصله توقفی

روش قوه ثقل

روش متحرک

روش مساحت دوبل

تهیه کارت شناسایی و نصب آن بر روی اجناس

وسایل مورد نیاز چیدن کالا در انبار

مزایای استفاده از پالت

انبارهای مورد استفاده شرکت تعاونی مرزنشینان عبارتند از

ورود و خروج کالا از انبار

روشهای کنترل موجودی های انبار

فرمهای مورد نیاز در انبار

سر (بالای) کارت

سر (بالای) برگ

توزیع رونوشتها

توزیع نسخ

قسمت های فوقانی کارت

موارد مصرف – شامل

ستون های عمودی کارت

ستونهای وارده، صادره، موجودی

مرحله دریافت یا تحویل گرفتن کالا

برخی از ثبت های حسابداری سیستم انبارداری شرکت تعاونی مرزنشینان

نقاط قوت

نقاط ضعف

پیشنهادات

منابع

خرید و دانلود | 43,000 تومان
تبلیغات متنی