امروز جمعه 11 اسفند 1402

اصول انبارداری

0

تعداد صفحات: 69 صفحه

مقدمه

هدف از استراتژیک سیستم انبارداری

فصل اول: انبارداری و جایگاه آن

بخش اول: تعریف انبار و انبارداری

بخش دوم: نقش انبار در اقتصاد کشور

نقش انبار در تجارت

نقش انبار در صنعت

بخش سوم: جایگاه انبار در سازمان

کارکنان انبار

بخش چهارم: وظایف انباردار

فصل دوم: سیستم انبارداری

بخش اول سیستم انبارداری

بخش دوم: خط مشی های انبارداری

بخش سوم: سازمان انبارها

بخش چهارم: طراحی و برنامه ریزی صحیح تامین کالا

بخش پنجم: عوامل موثر در تعیین محل یک مجتمع انبار

بخش ششم: انواع انبار

بخش هفتم: انواع فرمهای مربوط و قابل انتقال در بخش انبارداری

رسید انبار (قبض انبار)

کارت انبار

حواله انبار (اعلامیه صدور)

برگ درخواست حواله انبار

فرم برگشت جنس به انبار (موجودی

برگ در خواست خرید مواد

برگ سفارش خرید

برگ رسید کالا به قیمت بازرسی

فرم گزارش روزانه بازرسی (صادره – وارده)

رسید موقت انبار

برگ رسید و تحویل مستقیم

برگ ارسال و تحویل کالا

کارت حساب مواد

کارت سفارش انبار

برگ برگشت از خرید

برگ تحویل اسقاط

جواز خروج

صورتحساب فروش (نقدی و غیر نقدی)

برگ تعدیل موجودی و ….

فصل سوم: مدیریت انبارداری

بخش اول: وظایف مدیر انبارها

بخش دوم: مدیریت انبارداری

بخش سوم: انتظامات مدیریت مالی از سیستم کنترل موجودیها

فصل چهارم: کنترل موجودیهای انبار

بخش اول: کاردکس انبار

انبار

بخش دوم: بررسی موجودیها و تعیین بهاء آنها در

کنترل موجودیها

نقطه سفارش و میزان سفارش

چه مقدار باید سفارش دهیم؟

حداقل موجودی مواد

حداکثر موجودی مواد

تعیین بهارء موجودیها در انبار

روش میانگین ساده متحرک

روش میانگین موزون متحرک

روش اولین صادره از اولین وارده

روش اولین صادره از آخرین وارده

روش اقل قیمت تمام شده

روش بهای معادل بازار

روش قیمت فروش

بخش سوم: هزینه های انبارداری

فصل پنجم: عملیات حسابداری خرید

بخش اول: حسابداری خرید

فصل ششم: انبارگردانی

بخش اول: روشهای شمارش موجودیها

شمارش موجودی دائمی (موجودی برداری عینی مستمر)

شمارش موجودی دوره ای (انبارگردانی)

بخش دوم: کمیته انبارگردانی

بخش سوم: وظایف انبارگردانی

بخش چهارم: کنترل مدارک انبار و حسابداری

منابع و ماخذ

خرید و دانلود | 45,000 تومان
تبلیغات متنی