امروز پنجشنبه 10 خرداد 1403

پاورپوینت فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها

0

تعداد صفحات: 100 صفحه

جدول تقسیم کار

تعریف جدول تقسیم کار

مزایای تهیه جدول تقسیم کار

مراحل تهیه و تنظیم جدول تقسیم کار

مرحله اول: انتخاب واحد بررسی

مرحله دوم: تهیه لیست وظایف کارکنان

مرحله سوم: تهیه لیست فعالیت های واحد

مرحله چهارم: تهیه جدول تقسیم کار برای وضع موجود

مرحله پنجم: تجزیه و تحلیل جدول تقسیم کار

مرحله ششم: تهیه جدول تقسیم کار پیشنهادی

نمودارجریان کار

تعریف نمودار جریان کار

استفاده از علایم در نمودارهای جریان کار

عمل یا اقدام

بازرسی و کنترل

تصمیم گیری

بایگانی، انبار و نگهداری

تاخیر یا انتظار غیر موجه

حرکت یا ارسال (جابجایی)

انواع نمودار جریان کار

نمودار عمودی یا یک ستونه

نمودار افقی یا چند ستونه

مراحل بررسی نمودار جریان کار

مرحله اول: تعیین کار مورد نظر

مرحله دوم: تعیین مراحل کار

مرحله سوم: ترسیم نمودارجریان کار در وضع موجود

مرحله چهارم: تجزیه و تحلیل نمودار

مرحله پنجم: تنظیم نمودار پیشنهادی

بررسی و کنترل فرمها

تعریف فرم

انواع فرم

مراحل بررسی و کنترل فرم

مرحله اول: بررسی فرمهای موجود

مرحله دوم: تجزیه و تحلیل فرمهای موجود

مرحله سوم: تهیه طرح پیشنهادی برای فرمهای مورد نیاز

تعیین هدف فرم

تعیین عنوان فرم

تعیین شماره یا کد فرم

نظر خواهی از تکمیل کنندگان و استفاده کنندگان فرم

تعیین اطلاعاتی که باید در فرم درج شوند

تهیه طرح فرم

استفاده آزمایشی از فرم در یک واحد نمونه

جرح و تعدیل فرم , با استفاده موثر از باز خور

تهیه فرم نهایی

بررسی جا و مکان کار

تعریف بررسی جا و مکان

هدف از بررسی

اصول و معیارهای بررسی و تخصیص جا و مکان

مراحل بررسی جا و مکان کار

مرحله اول: بررسی جا و مکان کار در وضع موجود

مرحله دوم: تجزیه و تحلیل طرح جا و مکان کار

مرحله سوم: تهیه طرح پیشنهادی جا و مکان کار

سیستمها و روشهای بایگانی

اهمیت بایگانی

بایگانی چیست؟

سند چیست؟

پرونده چیست؟

آرشیو چیست؟

انواع سیستمهای بایگانی

اصول بایگانی

روشهای تنظیم اسناد

بررسی سیستم بایگانی

بررسی تکنیکهای کمی

روشهای برنامه ریزی شبکه ای

روش ارزیابی و بازنگری برنامه (پرت) Program evaluation and review technique

علائم مورد استفاده

رویداد یا واقعه

فعالیت

فعالیت عاریه یا فعالیت زمان صفر

مراحل روش پرت

تحلیل زمانی شبکه

تخمین زمان هر فعالیت

برآورد خوش بینانه (کمترین زمان حداقل)

بر آورد بدبینانه (بیشترین زمان یا زمان حداکثر)

برآورد زمان محتمل (با احتمال بیشتر)

تعیین زمان انتظار برای هر فعالیت

تعیین زمان انتظار برای هر رویداد یا مسیر پیشرو (te)

تعیین بیشتری زمان مجاز برای رویداد یا مسیر پسرو (tL)

تعیین زمان آزاد یا فرجه(s)

تعیین مسیر بحرانی

تعیین واریانس و احتمال خاتمه پروژه طبق برنامه

روش مسیر بحرانی (C.P.M)

مراحل روش CPM

روش ترسیم پیش نیازها (PDM)

ارتباط بین فعالیتها

ارتباط بین فعالیتها به صورت زیر است

خرید و دانلود | 65,000 تومان
تبلیغات متنی