امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

کارآموزی شرکت اگزوز خودرو خراسان

0

تعداد صفحات: 55 صفحه

اگزوز برتر

آلودگی کمتر – بهره وری بیشتر

مقدمه

پیشینه شرکت اگزوز خودرو خراسان

مشاهدات

روبات ها Robot

تقسیم بندی جیگ ها براساس روش ساخت

دسته بندی فیکسچرها

آنالیز حالات خرابی بالقوه و آثار آن

مقدمه

تعریف مشتری

حالات خرابی بالقوه

آثار بالقوه خرابی

مانند

شدت (S)

آموزش

ارزش ها و مفاهیم محوری EFQM در یک نگاه

سازمان مهندسی

سیستم خرید (روش اجرایی خرید خارج)

تعاریف

روش اجرایی

سیستم خرید (روش اجرایی خرید داخل)

روش اجرایی انبارش

دریافت کالا

مسئولیت و اختیار سازمان پیمانکار

نمودار سازمانی و شرح وظایف

استراتژی سازمان پیمانکار

فرایند تکوین محصول

فرایند تکوین محصول

ارزیابی عملکرد کیفی و تحویل به موقع پیمانکار

نظام پیشنهادات

پروسه تولید

خط لوله سازی

کلیات آزمایشگاه

هدف

مسئولیت

صلاحیت آزمایشگاه های خارجی

ردیابی محصول

لی اوت آزمایشگاه

دامنه شمول آزمایشگاه

تست های مورد آزمایش شرکت اگزوز خودرو خراسان

سیستم استاندارد شرکت اگزوز خودرو خراسان

استانداردهایی که در شرکت اگزوز رعایت می گردند

مراحل اجرایی کار سازمان فروش

روش اجرایی

سازمان تدارکات

سازمان امور اداری

خرید و دانلود | 47,000 تومان
تبلیغات متنی