امروز شنبه 12 اسفند 1402

رابطه بین اختلالات شناختی و جهت های مذهبی در بین دانشجویان

0

تعداد صفحات: 62 صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

سوال مسئله

اهدف تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

متغییر های تحقیق

تعاریف عملیاتی و نظری واژه ها و مفاهیم

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

بهداشت روانی از نظر اسلامی

رابطه بهداشت روانی با رشد شخصیت و تکامل اخلاقی

بهداشت و سلامت روانی کودک از نظر اسلام

ملاکهای سلامت و بهداشت روانی از دیدگاه اسلام

عزت نفس داشتن و حفظ حرمت دیگران

ارتباط روان درمانی و دین

خود – روانشناسی

زندگی یونگ

مشاوره دینی

همایش نقش دین در بهداشت روان آغاز بکار کرد

روانشناسی رابطه بلا و ایمان در دین

مددکاری اجتماعی و رابطه روان شناسی و دین

فصل سوم: تعیین روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازگیری در تحقیق

روش آماری مربوط به فرضیه

روش تحقیق

فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه فصل چهارم

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث نتیجه گیری

پیشنهادات

محدویت ها

منابع و مآخذ

پرسشنامه چند شخصیتی مینه سوتا

پرسشنامه جهت گیری مذهبی

خرید و دانلود | 53,000 تومان
تبلیغات متنی