امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

موضوع پایان نامه رشته روانشناسی همه گرایشها

0

موضوع پایان نامه رشته روانشناسی همه گرایشها

بررسی رابطه وضعیت اجتماعی خانواده و متغیرهای فردی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه وضعیت اقتصادی خانواده و متغیرهای فردی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه کمال گرایی والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان

رابطه مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی در شادکامی دانش آموزان

پیش بینی ویژگی‌های شخصیت با هوش معنوی وهوش هیجانی

رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری با کمال گرایی فرزندان

بررسی رابطه پنج عامل شخصیت با شیوه‌های مدیریت

رابطه هوش معنوی وهوش هیجانی با سبک‌های هویت نوجوانان

رابطه مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی در عزت نفس دانش آموزان

تأثیر آموزش جرات ورزی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان

رابطه بین جو روانی با سلامت عمومی کارکنان

رابطه عوامل عاطفی و شناختی در عملکردکارکنان

بررسی رابطه باورهای هوشی و سبک‌های هویت دانشجویان

رابطه باورهای هوشی و سازگاری فردی اجتماعی دانش آموزان

رابطه الگوی پنج عاملی شخصیت و خلاقیت

رابطه سبک‌های اسناد (تبیین)با سلامت عمومی

رابطه سبک‌های اسناد با سبک‌های هویت

رابطه باورهای هوشی و عزت نفس دانش آموزان

نقش صفات شخصیت و رویکرد یادگیری در سلامت روانی و شادکامی دانشجویان

بررسی رابطه سبک‌های مقابله و اسناد با شادکامی

بررسی رابطه بین سبک‌های شناختی و راهبردهای شناختی و فراشناختی با سازگاری فردی اجتماعی در دانش آموزان

بررسی رابطه احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با عزت نفس

رابطه جهت گیری هدف با رضایت زندگی در دانش آموزان

رابطه جهت گیری هدف با عزت نفس در دانش آموزان

بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

رابطه خودتنظیمی یادگیری با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

رابطه بین سبک‌های شناختی و راهبردهای شناختی و فراشناختی با عزت نفس

بررسی ارتباط دست برتری با عزت نفس

نقش باورهای فراشناخت و خود کارآمدی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

اثر سبک‌های شناختی بر مکانیسم‌های دفاعی

نقش باورهای فراشناخت و خود کارآمدی در شادکامی دانش آموزان

عوامل مؤثر بر تنیدگی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی

بررسی رابطه احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی

بررسی رابطه کمال گرایی مثبت و منفی و حل مسائل شناختی

بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و کاهش علائم افسردگی

رابطه سبک‌های دلبستگی و پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی اجتماعی

بررسی سبک‌های دلبستگی و سبک‌های هویت

بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی اجتماعی در دانش آموزان

بررسی رابطه سخت رویی با افزایش سازگاری فردی اجتماعی در دانشآموزان

بررسی تأثیر برنامه آموزش مهارت‌های اجتماعی بر سلامت عمومی دانش آموزان

حافظه کاذب و عوامل موثربر ان (فشارگروهی، سن و غیره)

اثر آموزش شطرنج بر کودکان ناقص خوان

مقایسه نقش پذیری در کودکان طلاق و گروه کنترل

یادگیری مشارکتی و عوامل مؤثر بران

رابطه الگوی پنج عاملی شخصیت، سبک‌های هویت و دینداری

مقایسه هوش و رشد اجتماعی کودکان زودرس، کم وزن در تولد و طبیعی

ارتباط فعالیت سیستمهای مغزی/ رفتاری و وقایع زندگی با تغییرات ایمنی‌شناختی

بررسی اثر روشهای درمانی و آموزشی سرمشق‌پذیری و تمرین سرمشق‌پذیری و آرمیدگی عضلانی در درمان رفتارهای غیر جرات ورزی و آموزش رفتارهای جرات ورزانه

بررسی اثربخشی روان درمانگری کوتاه‌مدت آموزش خود مهارگیری با و بدون جهت‌گیری مذهبی (اسلامی)بر مهار اضطراب و تنیدگی در سطح دانشجویان

بررسی رابطه میان تحریک طلبی و انگیزه‌های روانی، در دانشجویان

بررسی مقدماتی روایی اعتبار و نرم یابی سیاهه حالت – صفت اضطراب (STAIY)

بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی اجتماعی در دختران متوسطه شهرستان ایلام

حافظه کاذب و عوامل موثربر ان (فشارگروهی، سن و غیره(

اثر آموزش شطرنج بر کودکان ناقص خوان

مقایسه نقش پذیری در کودکان طلاق و گروه کنترل

یادگیری مشارکتی و عوامل مؤثر بران

موضوعات پیشنهادی روانشناسی (گرایش عمومی، بالینی و سلامت)

بررسی نقش ویژگی‌های شخصیتی کمالگرایی و سخت رویی در بیماران افسرده

بررسی نقش خشم و نشخوار خشم در بیماران افسرده

بررسی نقش تعدیل کننده پنج عامل بنیادی شخصیت در میزان اضطراب و افسردگی دانشجویان

بررسی نقش تعدیل کننده ویژگی‌های شخصیتی سخت رویی و کمالگرایی در رابطه بین استرس و پاسخ‌های فیزیولوژیک

بررسی نقش تعدیل کننده سبک‌های دلبستگی در رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زوج‌های متأهل

تأثیر آموزش سخت رویی بر میزان استرس ادراکی و موفقیت تحصیلی

تأثیر سخت رویی بر موفقیت ورزشی و سلامت روانی ورزشکاران

بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی وفراشناختی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

رابطه ناگویی هیجانی با سبک‌های انطباقی و مشکلات بین فردی

رابطه پایگاه هویت با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان سال اول

رابطه بین استفاده از مکانیسم‌های دفاعی و رفتار سازگارانه

نقش مکانیسم‌های دفاعی در تعدیل تجربه و ابراز خشم

تأثیر رواندرمانی گروهی مثبت بر خلق دانشجویان

مقایسه هوش هیجانی در افراد عادی و افراد مبتلا به افسردگی خفیف

مقایسه هوش هیجانی و سلامت روانی در دانشجویان/داش‌آموزان ممتاز و غیر ممتاز

طراحی مدلی جهت ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی

طراحی مدلی جهت ارزیابی کیفیت زندگی و سنجش کیفیت زندگی سالمندان با استفاده از مدل طراحی شده

شناسایی و رتبه بندی شاخص‌های مؤثر بر کیفیت زندگی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP

بررسی رابطه سلامت روانی و هوش هیجانی در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار

بررسی رابطه ابعاد شخصیتی (پنج عامل بزرگ شخصیت: روان رنجورخویی، برونگرایی، گشودگی، پذیرش، وظیفه شناسی)و سلامت روانی دانشجویان

شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشی، کالبدی و سازمانی مؤثر بر سلامت روانی دانشجویان

طراحی الگویی جهت بررسی نقش متغیرهای فردی، خانوادگی، روانشناختی و فراشناختی در سلامت روانی دانشجویان

رابطه الگوهای فرزندپروری با سلامت روانی فرزندان

بررسی رابطه بین مهارتهای اجتماعی و سلامت روانی دانش آموزان

مدلسازی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت روانی دانش آموزان

مدلسازی عوامل فرهنگی مؤثر بر سلامت روانی دانش آموزان

مدلسازی عوامل اقتصادی مؤثر بر سلامت روانی دانش آموزان

میانجی گرهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با سلامت

فرایندهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با علائم بیماری‌ها (مطالعه موردی بیماری خاص)

پاسخ‌های رفتاری و هیجانی به بیماری‌ها، غربالگری و روش‌های تشخیص پزشکی

عوامل روانی گسترش جراحی‌های زیبایی، سزارین، مصرف مواد آرایشی و مسائل مبتلا به‌جامعه

عوامل روانشناختی مرتبط با انواع اعتیاد

نقش رسانه‌ها و فناوری‌های جدید در ارتقای سلامت

نابرابری‌ها در سلامت و بیماریها

نقش روان‌شناسی سلامت در ارتقای نظام بهداشتی

جنبه‌های روان‌شناختی ورزش و تغذیه

نقش هیجانات در رفتارهای مرتبط با سلامت

مداخلات روانشناختی در پیروی دارویی و درمان بیماریها و ارتقای سلامت

بررسی رابطه عوامل مربوط به خانواده و سلامتی

جنبه‌های روانشناختی و اجتماعی پیشگیری از بیماریها

معنویت، دین، فرهنگ و سلامتی

رابطه استرس شغلی و رضایت از زندگی در امدادگران

بررسی رابطه ابعاد شخصیتی (پنج عامل بزرگ شخصیت: روان رنجورخویی، برونگرایی، گشودگی، پذیرش، وظیفه شناسی)و سبک‌های مقابله‌ای دانشجویان

رابطه بهداشت روان و بهداشت جنسی با سلامت

رابطه طرح واره های ناسازگاری اولیه و رضایت شغلی

رابطه طرح واره های ناسازگاری اولیه و سلامت روانی دانشجویان

تأثیر روان درمانی بین فردی و گروهی بر درمان افسردگی

بررسی رابطه سلامت روانی و سبک‌های مقابله‌ای در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار

تبلیغات متنی