امروز جمعه 11 اسفند 1402

تکلیف شب و انواع آن در دوره ی ابتدایی

0

تعریف تکلیف شب: منظور از تکلیف شب کلیه وظایف درسی (نوشتن، حفظ کردن، حل کردن، عملی و غیره) است که معلمان به طور روزانه برای دانش آموزان تعیین می نمایند تا در خانه انجام گیرد. اهداف تکلیف شب:

1. تمرین: تکالیف به منظور افزایش سرعت، تسلط، تثبیت، حفظ، یادگیری و مهارت صورت می گیرد.

2. شرکت فعال: تکالیف به منظور افزایش درگیری و اشتغال هر دانش آموز در فرآیند فعالیت های یادگیری مورد استفاده واقع می گردد.

3. رشد شخصی: تکالیف به منظور پرورش حس مسئولیت شخصی، امانت و صداقت، قدرت مدیریت و زمان بندی، اعتماد به خود و تداوم در امر یادگیری بکار بسته می شود.

4. روابط متقابل شاگرد و والدین: تکالیف به منظور بر قراری ارتباط بین والدین و فرزند در خصوص مهمترین کار در مدرسه و فرآیند یادگیری به کار گرفته می شود.

5. خط مشی و مقررات: انجام تکلیف به منظور تامین دستورات مدیریت، اجرای مقررات مربوط به سیاست کتبی در خصوص کم و کیف تکالیف روزانه و هفتگی صورت می گیرد.

6. روابط عمومی: تکالیف به منظور آگاهی والدین از آنچه که در کلاس درس فرزند می گذرد بکار برده می شود.

7. تنبیه: تکالیف به منظور اخطار و هشدار به دانش آموز تلقی گردیده و این امر به عنوان یک نوع یاد آوری در خصوص انتظاراتی است که شخص معلم از دانش آموز در مسائل درسی و رفتار در کلاس افراد دانسته بکار برده می شود. انواع تکالیف شب تقسیم بندیهای گوناگونی در رابطه با تکالیف شب انجام گرفته که کاملترین آنها را پرفسور لی وپرویت پس از بررسی و جمع بندی پژوهشها طبقه بندی مفید و جامعی از انواع تکلیف شب ارئه نموده است که به طور مختصر راجع به هر کدام بحث می کنیم.

تبلیغات متنی