امروز شنبه 12 اسفند 1402

عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در جایگاه های سوخت

0

ندا دادارصفت (گزارش پایان نامه)

موضوع:عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در جایگاه های سوخت شهر همدان‎

نام محقق: مهدی شعبانی

فصل اول

کلیات تحقیق

چکیده، کلیدواژه ها، بیان مسئله، سئوالهای اصلی تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق: 5مورد را ذکره کرده است

کلیدواژه ها: رفتار اخلاقی؛ اخلاق؛ اخلاق فردی، اخلاق کاری.

مدل تحقیق:

قلمرو زمانی تحقیق: انجام این تحقیق در فاصله زمانی اردیبهشت تا مهر1392 می باشد.

قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی تحقیق، جایگاه های سوخت شهر همدان می باشد.

تعاریف واژه ها: تعاریف نظری، تعاریف عملیاتی

فصل دوم:

ادبیات تحقیق

مقدمه در بخش دوم نیز پیشینه تحقیق آورده شده است. رفتار اخلاقی

تعاریف مختلف از انواع رفتار اخلاقی: تعریف اخلاق از دیدگاه بعضی از بزرگان، اخلاق کاری، اخلاق در اسلام

رفتار متقابل مشتریان با کارگران جایگاه: رفتار مدیریت با کارکنان اصول اخلاقی درکار

تعریف اخلاق از دیدگاه بعضی از بزرگان: استاد شهید مرتضی مطهرى اخلاق را نوعى تربیت، به معناى کسب خلق، حالت و عادت مى داند

از نگاه علامه محمد تقى جعفرى، «اخلاق شکفتن شخصیت آدمى در مسیر حیات معقول است».

«ابن مسکویه» در کتاب «تهذیب الاخلاق وتطهیر الاعراق»، مى گوید: «خلق همان حالت نفسانى است که انسان را به انجام کارهایى دعوت مى کند بى آن که نیاز به تفکر و اندیشه داشته باشد.»

پیشینه تحقیق:

دکتر سعید معیدفر در پروژه ای با عنوان " پژوهش بررسی میزان اخلاق کار و عوامل اجتماعی موثر بر آن در میان کارکنان ادارات دولتی استان تهران"

آقای بهنام کاویان در پروژه خود " با عنوان اخلاق کار در بخش دولتی و خصوصی

-نتیجه گیری نویسنده دیگری بنام جورجز اندرل(استاد و مدّرس اخلاق کسب و کار و تجارت بین‌الملل کالج مندوزا وابسته به دانشگاه نوتردام)

فصل سوم:

روش اجرای تحقیق

روش تحقیق: این تحقیق از لحاظ روش در دسته تحقیقات علی قرار می گیرد، زیرا در آن از تکنیک آماری معادلات ساختاری که به بررسی رابطه علی بین متغیرها می پردازد، استفاده شده است. اما روش انجام تحقیق مذکور بر مبنای هدف تحقیق از نوع کاربردی می باشد، زیرا با به کار گیری نظریه ها و برخی علوم رفتاری و مدیریت و آمار در مورد جامعه آماری به نتایجی دست می یابد که برای آن دسته از سازمان ها و موسساتی که در حوزه جامعه آماری قرار می گیرند قابل استفاده و کار برد می باشد.

جامعه آماری:

جامعه اماری مورد استفاده در این تحقیق کل جایگاه های سوخت شهر همدان می باشد.

تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری:

در این پروژه، تعداد نمونه آماری در حدود 40 نفر انتخاب شده که پرسشنامه به تعداد نفرات بین آنها تقسیم شد. بعد از برگشت و جمع آوری پرسشنامه ها تجزیه تحلیل های فصل چهارم بر اساس 40 نمونه از جامعه آماری انجام شده است.

روش گرد آوری اطلاعات:

در این تحقیق روش گردآوری اطلاعات ازروش پیمایشی ومیدانی برای گردآوری داده هااستفاده شده است.

ابزار گرد آوری اطلاعات:

در این تحقیق از ابزار پرسشنامه جهت گرد آوری اطلاعات استفاده شده است

پرسشنامه مورد استفاده از معیارهای موجود در مقاله کلیدی استخراج گردیده است، سوالات پرسشنامه از نوع سوالات بسته است برای اینکه پرسش شونده باید یک گزینه از بین 4 گزینه پیشنهادی را انتخاب کند.. این پرسشنامه دارای20 سوال در رابطه با بررسی عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در جایگاه های سوخت شهر همدان می باشد. نحوه امتیاز دهی نمرات پرسشنامه بر این اساس به شرح زیر است:

هرگز = 1 به ندرت = 2 گاهگاهی = 3 همیشه = 4

شرح سوالات پرسشنامه:

سوال 1 تا 6 وجدان کاری افراد را می سنجد.

سوال 7 تا 13و 20 اهمیت دادن به کار و محیط کاری را می سنجد.

سوال 14، 16، 17 موارد ایمنی، بهداشت محیط زیست را می سنجد.

سوال 15 مشتر مداری کارکنان را می سنجد.

سوال 18 رفتار مدیریت با کارکنان را می سنجد.

سوال19 مورد حقوق و مزایا (امکانات رفاهی) را می سنجد.

روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها:

روایی: با توجه به این که پرسشنامه مورد استفاده به تائید استاد محترم راهنما و مشاور رسانده شده است از لحاظ روایی تا حد بسیار بالایی قابل اعتماد می باشد.

پایایی: پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش پس از آماده سازی مقدماتی میان چند تن از کارشناسان جامعه آماری توزیع و نیز خدمت استاد راهنما و مشاور ارائه و اصلاحات لازم در آن اعمال شده است تا برای توزیع نهایی آماده گردد. در این پژوهش برای سنجش اعتبار پرسشنامه از مقیاس آلفای کرونباخ استفاده شده است. با استفاده از نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برای این پرسشنامه 768/0است که نشان دهنده اینست که این پرسشنامه از اعتبار خوبی برخوردار است.

روش تجزیه و تحلیل داده ها:

در تحقیق حاضر اطلاعات بدست آمده با استفاده از شیوه های آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت، لذا در تحلیل توصیفی از جدول توزیع فراوانی، شاخصهای مرکزی، پراکندگی و نمودارها با استفاده از نرم افزار های آماری SPSS استفاده شده است.

فصل چهارم:

تجزیه تحلیل اطلاعات

فراوانی سن کارکنان که نشان دهنده این است که بیشتر کارکنان در رده سنی 30 -20 سال می باشند

فراوانی سابقه کاری کارکنان: بیشتر کارکنان (90 درصد) دارای سابقه کاری کمتر از 10 سال می باشند.

فراوانی تحصیلات کارکنان: بیشتر کارکنان دارای تحصیلات دیپلم و فوق دیپلم می باشند.

فراوانی رفتار اخلاقی کارکنان: بیشتر کارکنان دارای رفتار اخلاقی خیلی خوب و خوب می باشند.

فصل پنجم:

تجزیه تحلیل اطلاعات

نتیجه گیری وپیشنهادات پیوست (پرسشنامه) منابع مورد استفاده

نتیجه گیری کلی: با توجه به بررسی های به عمل آمده در آزمون فرضیه ها در این تحقیق مشخص شد که رفتار مدیریت به صورت مستقیم بر رفتار اخلاقی کارکنان اثر گذار بوده و رفتار کارکنان متاثر از رفتار مدیریت با آنهاست.

در آخر محقق پیشنهادها و پیشنهاداتی برای محققین آینده گفته است.

تبلیغات متنی