امروز جمعه 11 اسفند 1402

بررسی تأثیر تکنولوژی بر ساختار سازمان

0

موضوع: بررسی بعنوان آخرین تمرین – دانشجو مریم شرقی

باسلام و تشکر از استاد عزیز و گرامی

موضوع پایان نامه: بررسی تأثیر تکنولوژی بر ساختار سازمان

این تحقیق مطالعه موردی در مورد صنایع قطعه سازی خودرو می باشد. محقق در ابتدا به بیان مقدمه، شناسائی و بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازد و پس از تعریف واژگان و مفاهیم پژوهش، چارچوب نظری تحقیق مشخص می گردد و بر اساس این چارچوب فرضیه های تحقیق مطرح می شود و سپس نویسنده با مرور بر ادبیات پژوهش، اهداف اصلی و فرعی تحقیق و پرسشهای اصلی و فرعی را می آورد و پس از مشخص کردن متغیرهای مستقل و وابسته، واژه هارا تعریف نظری و عملیاتی می کند.

داده های مورد نیاز پژوهش از روش کتابخانه ای و روش میدانی استفاده شده است که داده های مورد نیاز در روش میدانی از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده اند.

روشهای پژوهش براساس هدف: کاربردی و بر اساس روش: توصیفی و پیمایشی می باشد.

ابزار سنجش در پایایی: استفاده از ضریب آلفای کرومباخ و نرم افزار SPSSمی باشد.

ابزار سنجش روایی: پرسشنامه و با استفاده از آزمون پیرسون می باشد.

جامعه آماری: به علت کثرت شرکت ها و کارخانجات تولید کننده قطعات خودرو و همچنین نبود انجمن خبرگان صنعت خودرو در کشور، بصورت نامحدود است.

حجم نمونه و روش نمونه گیری: چون جامعه آماری نامحدود است، از این رو برای بدست آوردن حجم نمونه از رابطه زیر استفاده شده است: فرمول در وبلاگ کپی نشد.

از نظر موضوعی: در حوزه مدیریت تکنولوژی است.

از نظر مکانی: شرکت های تولید کننده قطعات خودرو را تشکیل می دهد.

از نظر زمانی: در پاییز سال 1388 بوده است.

تجزیه و تحلیل توصیفی این تحقیق با استفاده از جداول فراوانی ویژگی های گروه نمونه و نحوی توزیع فراوانی پاسخ های پاسخگویان و شاخص های آماری متغییرهای تحقیق نشان داده است. با استفاده از تجزیه و تحلیل استنباطی، فرضیه های پژوهش مورد آزمایش قرار گرفته است که با توجه به نوع متغییر ها از آزمون آماری کای دو (کارل پیرسون) استفاده شده است.

و در پایان پس از بیان پیشنهادات منابع و مآخذ آورده شده است.

تبلیغات متنی