امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

معماری اشکال خالص

0

در طرح معماری مسجدامام،همچون هرطرح معماری دیگر،مکان روزنه هاوگشایش آنهابسیار اهمیت دارد.می دانیم که معماران با بازکردن پنجره ای بین دوفضای بسته،یابین فضای بازیا فضای بسته،وحتی میان دوفضای باز،چشمی به مخاطب می دهندتا ازطریق آن منظره ای را آن گونه که معمار می خواهدببیندحساسیت معمارمسجدامام نسبت به این مسئله رادرفضای وردی روزنه ای که از آن به ایوان شمالی مسجدوسپس به حیاط وجبهه جنوبی حیاط گشوده است می توان دریافت وبه تبع آن می توان در قسمتهای دیگرطرح نیزنسبت به تنظیم چشم اندازهاکنجکاوی کرد.درایوان شمالی معماردهانه ایوان رابه اندازه ای گرفته است که اگردرراس پنج ضلعی غیرمنظم قاعده این فضابایستیم ایوان اصلی جبهه قبله ودوقوس مجاورآنراکه ترکیبی خوش آیند داردمشاهده می کنیم.همچنین اگر درهمین ایوان،درمحل برخوردمحورقبله ساختمان ومحورمیدان بایستیم دهانه ایوان رادراندازه خواهیم یافت نمای جبهه قبله رابصورت کامل قاب می کند.این زاویه کمتر از 60 درجه است بنا براین مشاهده نمای قبله که باترکیب خواصش وبا مناره گنبدش می تواند محرابی بزرگ برای حیاط قلمداد شودبه راحتی صورت می پذیرد.درگنبدخانه فرعی مسجد،انسان می تواندباایستادن درمرکزگنبدخانه وتوجه به سمت حیاط نمای نمای جبهه مخالف رابه صورت کامل ببیند.درایوان جبهه قبله بااسیتادن درعمیق ترین نقطه این ایوان می توان نمای شمالی حیاط رابه تمام وکمال مشاهده کرد.چنانچه درمرکزاین ایوان بایستیم می توان علاوه برنمای شمالی،قوسهای ایوانهای شرقی وغربی وحتی نیمی ازدرگاه وردی گنبدخانه رانیزدرچشم اندازخود بیابیم.

تبلیغات متنی