امروز شنبه 12 اسفند 1402

مشخصات فنی تیرچه های پیش ساخته

0

مشخصات فنی تیرچه های پیش ساخته

 

1) حداقل ضخامت بتن در روی بلوک، 5cm است. (یا 1/12فاصله محور به محور تیرچه ها)

2) برای سقف معمولی با ضخامت 14
cm,140 لیتر بتن در هر مترمربع مورد نیاز است این در حالیست که در سقف های اجرا شده با تیرچه و بلوک، این مقدار به حدود متوسط 60 لیتر در هر متر مربع کاهش می یابد. 

3) سقف های اجرا شده با تیرچه و بلوک، در مواردی که بار یکنواخت روی سقف عمل نماید، بسیار مناسب اند ولی در صورتی که بار منفرد سنگین یا متحرک و مرتعشی باشد، نباید سقف تیرچه و بلوک بکار رود، برای کف پارکینگ ها در صورتیکه بار چرخ بیش از 750
kgباشد، سقف تیرچه و بلوک مورد استفاده قرار نمی گیرد.

 4) در این نوع سقف ها، تیرچه ها به فاصله حداکثر 70cm  (محور تا محور) کنار هم و در امتداد دهانه کوتاهتر سقف قرار می گیرند.

 5) عرض تیرچه ها نباید از 10cm  کوچکتر باشد و نیز نباید از 1/3. 5  برابر ضخامت کل سقف کمتر باشد.

 6) حداقل فاصله دو بلوک دو طرف یک تیرچه، پس از نصب نباید کمتر از 6. 5cm  باشد.

 7) ضخامت سقف برای تیرهای با تکیه گاه ساده   1/20 دهانه

   ضخامت سقف برای تیرهای یکسره تکیه گاه های گیردار ≥ 1/26  دهانه

   در سقف هایی که مسأله خیز مطرح نباشد مقادیر بالا تا 1/35  دهانه نیز کاهش می یابد.

 8) حداکثر دهانه مورد پوشش سقف با تیرچه های منفرد نباید از 8m بیشتر شود (در جهت اطمینان 7m) و در صورت وجود سربارهای زیاد و یا دهانه بیش از 7m  از تیرچه های مضاعف استفاده شود.

 9) سطح مقطع میلگرد کششی برای فولاد نرم، از 0. 0025، و برای فولاد نیم سخت و سخت از 0. 0015  برابر سطح مقطع جان تیر نباید کمتر باشد. و نیز از 2. 5%  سطح مقطع جان تیر بیشتر نشود.

16mm   ≥ قطر میلگرد کششی 8mm

اگر ضخامت بتن پاشنه 5. 5cm  یا بیشتر باشد, حداکثر مقدار بالا به 20mm  افزایش می یابد.

10) فاصله میلگرد کششی از لبه جانبی بتن پاشنه تیرچه , به شرط وجود بلوک، نباید از 10mm کمتر و از اسطح پایین تیرچه نباید از 15mm  کمتر باشد. در صورتیکه این تیرچه ها در محیط های باز ادامه یابند، اجرای یک لایه اندود ماسه و سیمان پر مایه به ضخامت حداقل 15mm  در زیر پوشش ضروری است.

 11) As ≥0. 0015bw. t

 As: سطح میلگرد عرضی

Bw  : عرض جان مقطع

t: فاصله دو میلگرد عرضی متوالی

 12) قطر میلگردهای عرضی از 5mm تا 10mm  متغیر است و  °45 ≥  θ  ≥ °30

 13) فاصله میلگردهای عرضی متوالی در تیرچه ها، حداکثر 20cm است.

 14) قطر میلگرد بالایی تیرچه های ماشینی:

برای L=3،  6mm

برای L=3~4، 8mm

برای L=4~5. 5،10mm 

برای L=5. 5~7m   ، 12mm

 15) قطر میلگردهای کمکی اتصال 6mm می باشد که در فواصل 40 تا 100 سانتی از یکدیگر نصب می شوند.

 16) ضخامت بتن پاشنه 4. 5 تا 5 سانتیمتر است و عرض آن 10 تا 16 سانتیمتر است.

 17) حداقل تاب فشاری بتن پاشنه , 250 kg/cm² است.

 18) مواد تشکیل دهنده بتن پاشنه تیرچه  شن وماسه تا 12mm     سیمان 300-400 کیلوگرم

 باز کردن قالبها بعد از 24 تا 48 ساعت مقاومت عملی بتن تیرچه در مدت 10 روز.

 19) عرض بلوک معمولاً 20 تا 25cm

       وزن بلوک سفالی 7kg

       وزن  بلوک بتنی با مصالح رودخانه ای 11 تا    17kg

 20) قطر میلگرد افت و حرارتی برای میلگرد ساده، دست کم5m  و قطر میلگرد افت و حرارتی برای میلگرد با مقاومت بالا 4mm.

 21) حداکثر فاصله بین دو میلگرد افت و حرارتی 25cm  است. میلگرد بالایی تیرچه در صورتی که داخل    دال 5cm  بالایی قرار گیرد بعنوان میلگرد افت و حرارتی منظور می شود.

 22) با وجود طرح تیرچه ها با فرض تکیه گاه ساده , لازم است فولادی معادل 0. 15  سطح مقطع فولاد وسط دهانه (فولاد کششی) در روی تکیه گاه اضافه گردد.

( حداقل تا فاصله 1/5  دهانه آزاد از تکیه گاه به طرف داخل دهانه ادامه یابد)

( در آیین نامه امریکا این مقدار 0. 25Ln برای دهانه انتهایی و  0. 3Ln دهنه داخلی از هر طرف)

 23) برای جلوگیری از پیچش تیرهای T و برای توزیع یکنواخت بار روی تیرچه و بلوک و در محلهایی که بار منفرد موجود است، کلاف میانی بتنی در جهت عمود بر تیرچه ها تعبیه می شود. حداقل عرض کلاف میانی، برابر عرض بتن پاشنه تیرچه و ارتفاع أن برابر ارتفاع سقف است.  برای دهانه کمتر از 4m و بار زنده سقف کمتر از 350 kg/cm²  به کلاف میانی نیازی نیست.

 اگر LL≤350kg/cm²  و         L≥4m      یک کلاف میانی

 اگر LL≥350kg/cm²  و L=4~7m          دو کلاف میانی

 اگر  L≥7m    سه کلاف میانی

  - حداقل سطح مقطع آهن های طولی کلاف برابر نصف مقادیر میلگرد کششی تیرچه هاست.

- در مورد میلگرد آجدار این مقدار 6mm ودر مورد میلگرد ساده 8mm است.

- آیین نامه امریکا پیشنهاد می دهد که از میلگرد Ф12 یکی در بالا و یکی در پایین کلاف استفاده شود.

 24) فاصله شمع بندی و قالب بندی در جهت عمود بر تیرچه ها 1 الی 1. 2 متر است.  (با خیز مناسب 1/200 دهانه به طرف بالا)

 

تبلیغات متنی