امروز جمعه 11 اسفند 1402

پرسشنامه مربوط به میزان همکاری اولیا بامدارس

0

پاسخگوی محترم با توجه به هرسوال با دقت جواب خود را با علامت ×مشخص نمایید:

1 – آیا پایین بودن میزان درآمد خانواده در عدم همکاری با مدرسه موثر است

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

2 – آیا بی سوادی اولیا در عدم همکاری اولیا بامدرسه موثر است؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

3 – آیا دوری خانه از مدرسه در عدم همکاری اولیا با مدرسه موثر است؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

4 – آیا جذب کمک های مالی در عدم همکاری اولیا با مدرسه موثر است؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

5 – وجود اختلافات خانوادگی تا چه حدی در عدم همکاری اولیا با مدرسه موثر است؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

6 – عدم تسلط برزبان فارسی تاچه حدی درعدم همکاری اولیا با مدرسه موثر است؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

7 – تشکیل کلاس های نهضت سوادآموزی برای اولیا تاچه حدودی در افزایش همکاری اولیا با مدرسه موثر است؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

8 – ارسال نمرات فرزندان به طور مستمر برای اولیاتاچه حدودی در افزایش همکاری اولیا بامدرسه موثر است؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

9 –تشکیل جلسات آموزش خانواده تاچه حدودی در افزایش همکاری اولیا بامدرسه موثر است؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

10 – عضویت اولیا در انجمن اولیا ومربیان تاچه حدی در ایجاد همکاری بین والدین ومدرسه دخالت دارد؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

11 – دعوت از سخنران با تجربه از انجمن اولیا ومربیان در جلسات عمومی تاچه حدی در افزایش علاقه اولیا به همکاری موثر است؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

12 – فعالیت جدی انجمن اولیا ومربیان تا چه حدی در توسعه ی دیدگاه اولیا نسبت به همکاری بامدرسه موثر است؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

13 – روابط وبرخورد مناسب معلمین ومسئولین مدرسه با اولیا تاچه حدی در افزایش علاقه ی اولیا به همکاری با مدرسه موثر است؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

14–تبلیغات مناسب صدا وسیما تاچه حدی می تواند دیدگاه اولیا را نسبت به همکاری با مدرسه توسعه دهد؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

15 – ایجاد زمینه هایی جهت همکاری وهمفکری میان اولیا ومعلمین تاچه حدی می تواند دید گاه اولیا رانسبت به همکاری با مدرسه توسعه دهد؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

16 – آیا اطلاع اولیا از وضعیت تحصیلی دانش آموزان در ایجاد همکاری با مدرسه موثر است؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

17 – آگاهی از نقش واهمیت نظارتی اولیا در تربیت فرزندان تاچه حدی در ایجاد همکاری بین مدرسه ووالدین دخالت دارد؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

18 – انتقادات سازنده وپیشنهادات ونظرات عملی اولیا تاچه حدی در ایجاد همکاری بین والدین ومدرسه دخالت دارد؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

19 - تا چه میزان وضعیت فرهنگی خانواده ها در همکاری با مدرسه تاثیر دارد؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

20 - تا چه میزان وضعیت اقتصادی خانواده ها در همکاری با مدرسه تاثیر دارد؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

21 - دعوت نامه های مدرسه تا چه میزان به دستتان می رسد؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

22 - تا چه میزان وضعیت مذهبی خانواده ها در همکاری با مدرسه تاثیر دارد؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

23 - تا چه میزان وضعیت سیاسی خانواده ها در همکا ری با مدرسه تاثیر دارد؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

24 - تا چه میزان تعداد اعضای خانواده ها در همکاری با مدرسه تاثیر دارد؟

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی

تبلیغات متنی