امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش عوامل موثر در مطالعه غیر درسی دانش آموزان

0

پرسشنامه سنجش عوامل موثر در مطالعه غیر درسی دانش آموزان

بسمه تعالی

پرسشنامه:موضوع –بررسی عوامل موثردرمطالعه غیردرسی دانش آموزان دخترراهنمایی شهرشازند.

تحصیلات پدر:بیسواد - ابتدایی- راهنمایی- متوسطه- دانشگاهی -

تحصیلات مادر:بیسواد-ابتدایی-راهنمایی- متوسطه- دانشگاهی-

1-چه مقدارمطالعه غیردرسی دارید؟

کمترازیک ساعت- بین1تا2 ساعت-بین2تا3 ساعت-بین3تا4 ساعت-بیش از4 ساعت-

2-دبیران ومعلمان چقدر شمارابه مطالعه غیردرسی تشویق می کنند؟

بسیار زیاد- زیاد- متوسط- کم- خیلی کم-

3-مدیرمدرسه چقدرشما رابه مطالعه غیردرسی تشویق می کنند؟

بسیارزیاد- زیاد- متوسط- کم- خیلی کم-

4-رسانه های جمعی مثل رادیووتلویزیون....چقدرشمارابه مطالعه غیردرسی تشویق می کنند؟

بسیازیاد- زیاد- متوسط- کم- خیلی کم-

5-والدین شما چه مقدارازدرآمدخودرابرای خرید کتاب غیردرسی به شما می دهند؟

بسیارزیاد- زیاد- متوسط- کم- خیلی کم-

6-اجرای مسابقه کتابخوانی درمدرسه چقدرشمارابه مطاتعه غیردرسی علاقمند می کند؟

بسیارزیاد- زیاد- متوسط- کم- خیلی کم-

7-برگزاری نمایشگاه کتاب درمدرسه چقدر شمارابه مطالعه غیردرسی علاقمند می کند؟

بسیارزیاد- زیاد – متوسط- کم- خیلی کم-

8-برای انجام دادن تکالیف مدرسه به چه میزان مجبورشده ایدبه کتاب غیر درسی مراجعه کنید؟

بسیارزیاد- زیاد- متوسط- کم- خیلی کم-

9-منابع غیردرسی نظیرروزنامه هامجلات چقدرشمارابه مطالعه غیردرسی علاقمند می کنند؟

بسیارزیاد- زیاد- متوسط- کم- خیلی کم-

10-کتابهای جدیدومتنوع وموردعلاقه شما چقدر شمارابه مطالعه غیردرسی علاقمند می کنند؟

بسیارزیاد- زیاد- متوسط- کم- خیلی کم-

11-وجودمیزوصندلی کافی در کتابخانه چقدرشمارابه مطالعه غیردرسی علاقمند می کنند؟

بسیارزیاد- زیاد- متوسط- کم- خیلی کم-

12-فضا ومحیط کتابخانه ازنظرزیبایی وتزئینات چقدر شمارابه مطالعه غیردرسی علاقمند می کنند؟

بسیارزیاد- زیاد- متوسط- کم- خیلی کم-

13-نحوه اداره کتابخانه توسط کتابدار چقدر شمارابه مطالعه غیردرسی علاقمند می کند؟

بسیارزیاد- زیاد- متوسط- کم- خیلی کم-

14-والدین شما چه اندازه شمارابه عضویت درکتابخانه ومطالعه غیردرسی تشویق می کنند؟

بسیارزیاد- زیاد- متوسط- کم- خیلی کم-

15-از نحوه امانت سپاری کتاب درکتابخانه چه مقدارراضی هستید؟

بسیارزیاد- زیاد- متوسط- کم- خیلی کم-

16-میزان درآمد خانواده شما چقدر است؟

200تا100هزارتومان ماهیانه، 300تا200هزارتومان ماهیانه، 400تا300هزارتومان ماهیانه،

400هزارتومان به بالا،

17-معدل سال قبل شما چند بوده است؟

14-12 16-14 18-16 20-18

تبلیغات متنی