امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش خلاقیت افراد

0

1- وقتی که با مسئله ای خیلی دشواری روبرو می شوید. معمولا چه می کنید؟

الف) گریه می کنم، چون فکر می کنم بتوانم مسئله را حل کنم.

ب) گریه نمی کنم، اما ناراحت می شوم.

ج) سعی می کنم راه مناسبی برای حل مسئله بیابم.

2- اگر سر گرم ساختن وسیله ای باشید و ناگهان در یابید قطعه مهمی از آن را گم کرده اید چه می کنید؟

الف) کار را متوقع می کنم.

ب) سعی می کنم قطعه گم شده را پیدا کنم و اگر نتوانم آن را پیدا کنم کار را متوقف می کنم.

ج) سعی می کنم قطعه گم شده را پیدا کنم.و اگر نتوانم به جای آن یک قطعه دیگر می سازم.

3- وقتی که در مکانی عمومی هستید آیا هرگز سعی می کنید تا حدس بزنید افرادی که دور از شما هستند درباره چه چیزی بحث می کنند؟

الف) هرگز علاقمند نیستم حدس بزنم دیگران درباره چه چیزی بحث می کنند.

ب) گاهی دوست دارم حدس بزنم دیگران درباره چه چیزی بحث می کنند.

ج) همیشه دوست دارم حدس بزنم دیگران چه چیزی بحث می کنند.

4- آیا از حل مسائل دشوار لذت می برید؟

الف) خیر، از حل مسائل دشوار لذت نمی برم.

ب) گریه نمی کنم، اما ناراحت می شوم.

ج) سعی می کنم راه مناسبی برای حل مسئله بیابم.

5- اگر عضو گروهی باشید که باید مسئله ای را با همکاری حل کند، چه می کنید؟

الف) خودم کاری نمی کنم و می گزارم اعضای گروه مسئله را حل کنند.

ب) گاهی در آنچه گروهانجام می دهد شرکت می کنم.

ج) به طور فعال در آنچه گروهی انجام می دهد شرکت می کنم.

6- وقتی که با مسئله تازه ای روبرو می شوید، معمولا چه می کنید؟

الف) از کسی دیگری می خواهم آن را برایم حل کند.

ب) سعی می کنم با کمک کسی دیگر آن را حل کنم.

ج) سعی می کنم اطلاعات بیشتری به دست آورم تا بتوانم خودم آن را حل کنم.

7- اگر درگیر یک مسئله مشکل ریاضی باشید، چه می کنید؟

الف) از یک معلم یا شخص دیگر می خواهم که به من کمک کند.

ب) یک کتاب ریاضی مربوط به مسئله را می خوانم.

ج) از همه منابعی که عدد ترس دارم استفاده می کنم.

8- وقتی که در گروهی برای حل یک مسئله کار می کنید اعضای گروه چگونه از نظرهای مبتکران استقبال می کنند؟

الف) به ندرت از نظرات مبتکرانه من استقبال می کنند.

ب) گاهی از نظرات مبتکرانه من استقبال می کنند.

ج) اغلب از نظرات مبتکرانه من استقبال می کنند.

9- وقتی با مشکل غیر عادی مواجه می شوید معمولا آن را چگونه رفع می کنید؟

الف) اغلب از کسی کمک می گیرم.

ب) قبل از این که از کسی کمک بگیرم مدت کوتاهی تلاش می کنم تا خودم آن را حل کنم.

ج) مدتی بسسیار طولانی تلاش می کنم تا خودم آن را حل کنم.

10- آیا به نظر دیگران شما سوالات مشکلی طرح می کنید؟

الف) خیر، این طور فکر نمی کنند.

ب) گاهی این طور فکر می کنند.

ج) اغلب، این طور فکر می کنند.

11- آیا معمولا دوست دارید به کارهای تازه دست بزنید؟

الف) معمولا به کارهای تازه دست می زنم.

ب) گاهی به کارهای تازه دست می زنم.

ج) اغلب به کارهای تازه دست می زنم.

12- وقتی که با مسئله پیچیده رو برو می شوید، جه می کنید؟

الف) سعی می کنم خود را درگیر حل آن نکنم.

ب) ممکن است کوتاه زمانی برای حل آن تلاش کنم.

ج) زمانی طولانی برای حل آن تلاش می کنم.

13- آیا از تجارب تازه لذت می برید؟

الف) از تجارب تازه لذت نمی برم.

ب) گاهی از تجارب تازه لذت می برم.

ج) از تجارب تازه لذت می برم.

14- وقتی در موقعیتی قرار می گیرد که از عهده آن بر نمی آیید چقدر به دیگران متوسل می شوید؟

الف) اغلب به دیگران متوسل می شوم. ب) گاهی به دیگران متوسل می شوم

ج) معمولا ترجیح می دهم به خودم متکی باشم.

15- به آنچه مستقلا انجام می دهید، جه قدر اطمینان دارید؟

الف) به آنچه مردم مستقلا انجام می دهند اطمینان زیادی ندارم.

ب) به آنچه خودم مستقلا انجام می دهم تا حدودی اطمینان دارم.

ج) به آنچه مستقلا انجام می دهم اطمینان زیادی دارم.

16- آیا در انجام آزمایشهای علمی لذت می برید؟

الف) از انجام آزمایش لذت نمی برم. ب) از انجام آزمایش تا حدودی لذت می برم.

ج) از انجام آزمایش خیلی لذت می برم.

17- آیا هرگز به رویا فرو رفته اید؟

الف) خیر، من به رویا فرو نمی روم.

ب) گاهی، اگر وقت داشته باشم به رویا فرو می روم.

ج) اغلب اگر وقت داشته باشم به رویا فرو می روم.

18- در بیان خود با چه سهولتی از کلمات استفاده می کنید؟

الف) معمولا اشکال دارم. ب) گاهی اشکال دارم. ج) به ندرت اشکال دارم.

19- بیان شما تا چه اندازه خوب است؟

الف) مطلبم را به خوبی بیان نمی کنم. ب) گاهی مطلب را به خوبی بیان می کنم.

ج) اغلب مطلبم را به خوبی بیان می کنم.

20- نوشتن شما تا چه اندازه خوب است؟

الف) در نوشتن نظراتم مشکل دارم. ب) شاید بتوانم مشکلاتم را بنویسم.

ج) کاملا می توانم نظراتم را بنویسم.

21- اگر عده ای از افراد به نحوی غیره منتظره از شما بخواهند که بیش از 5 دقیقه درباره موضوعی صحبت کنید تا چه اندازه از عهده این کار بر خواهید آمد؟

الف) از عهده اش بر نخواهم آمد زیرا برای آن آمادگی نداشته ام.

ب) نهایت سعی خود را خواهم کرد تا از عهده آن برآیم.

ج) به خوبی از عهده آن بر خواهم آمد.

22-برای موفقیت چیزی با مسئولیتی به کلمات دست پیدا می کنید؟

الف) معمولا این کار برایم دشوار است. ب) گاهی، این کار برایم آسان است.

ج) اغلب این کار برایم آسان است.

23- آیا به شغلی علاقه دارید که مستلزم فراهم ساختن اندیشه های بسیار باشد؟

الف) علاقمند نخواهم بود. ب) شاید علاقمند باشم. ج)علاقمند خواهم بود.

24- برای بیان یک اندیشه با چه سهولتی به کلمات مترادف دست پیدا می کنید؟

الف) معمولا این کار برایم دشوار است. ب) گاهی این کار برایم آسان است.

ج) اغلب این کار برایم آسان است.

25- اگر به ناچار در مسابقه های شرکت کنیدکه در آن، باید تا حد امکان کلمه های بسیاری را که با حرف «ج» شروع می شود. بیان نمایید تا چه اندازه از عهده این کار بر می آیید؟

الف) چندان از عهده این کار بر نمی آیم. ب) تا اندازه ای از عهده این کار بر می آیم.

ج) در حد خیلی زیاد از عهده این کار بر می آیم.

26- اگر از شما خواسته شود درمسابقه ای شرکت کنید که در آن باید چیزهایی متعلق به یک طبقه معین مانند: غذاها یا گیاهان را نام ببرید تا چه اندازه از عهده این کار بر می آیید؟

الف) چندان از عهده این کار بر می آید. ب) تا اندازه ای از عهد این کار بر می آیم.

ج) در حد خیلی زیاد از عهده این کار بر می آیم.

27- چند جمله می توانید بنویسید که همه آنها با کلمه > شروع شود؟

الف) می توانم فقط چند تا بنویسم. ب) می توانم مقداری بنویسم.

ج) می توانم تعداد زیادی بنویسم.

28- آیا می توانید غیر از کار برد معمولی اشیا موارد استفاده ممکن دیگری نیز برای آنها پیدا کنید؟

الف) این کار برایم خیلی دشوار است. ب) شاید بتوانم چند مورد استفاده دیگری پیدا کنم.

ج) می توانم موارد استفاده بسیاری پیدا کنم.

29- نوشتن تعداد زیادی داستان تازه چقدر برایتان آسان است؟

الف) این کار برایم دشوار است. ب) می توانم چند داستان بنویسم.

ج) می توانم داستانهای بسیاری بنویسم.

30- کدام یک از موارد در زیر برایتان آسانترین است؟

الف) فقط یک شمرده بیتی. ب) تفسیر یک شمرده بیتی. ج) سرودن یک شمرده بیتی.

31- اگر از شما خواسته شود تا مقاله ای برای روزنامه درباره جامعه خود بنویسید، ترجیح می دهید، درباره کدامیک از موارد زیر بنوسید؟

الف) آنچه را پیش از آن درباره جامعه ای نوشته شده است خلاصه می کنم.

ب) آنچه را که پیش از آن درباره جامعه ای نوشته شده است اطلاعاتی دیگر به آن می افزایم.

ج) پس از مطالعه مطالعه مطالبی که پیش از آن درباره جامعه نوشته شده است به نوشتن مقاله خود اقدام می کنم.

32- از کدام مورد زیر بیشترین لذت را می برید؟

الف) از مطالعه کتابهای معروف لذت می برم.

ب) از مطالعه کتابهای معروف و نوشتن چند کتاب توسط خودم لذت می برم.

ج) می توانم طرح های بسیاری ارائه کنم.

33- در طرحی اسباب بازی های جدید برای کودکان موفق می شوید؟

الف) چندان موفق نخواهم بود. ب) شاید بتوانم چند طرح ارائه کنم.

ج) می توانم طر ح های بسیاری ارائه کنم.

34- اگر به جای معلمی به کلاس کودکستانی بروید و طرح درس نداشته باشید تا جه اندازه از عهده آن بر می آیید؟

الف) شکست خواه خورد. ب) مشکل خواهم داشت. ج) موفق خواهم شد.

35- نوشتن مترادف های بسیار برای کلمه (سریع) چقدر برایتان آسان است؟

الف) این کار برایم خیای دشوار است. ب) این کار تا اندازه ای برایم دشوار است.

ج) این کار برایم آسان است.

36- فرض کنید همه راه های معمولی برای گرم کردن غذا را از دست داده ایم تهیه فهرستی طولانی از راه های دیگر برای گرم کردن غذا چقدر برایتان آسان است؟

الف) این کار برایم خیلی دشوار است. ب) این کار تا اندازه ای دشوار است.

ج) این کار برایم آسان است.

37- اگر ناچار به ایرادی یک سخنرانی باشید تا چه اندازه از عهده آن بر می آیید؟

الف) به طور کامل، از روی یادداشتهایم می خوانم.

ب) بیشتر از روی یادداشتهایم می خوانم. ج)گاهی به یادداشهایم نگاه می کنم.

38- اگر با گروهی از دوستانتان باشید و آنان از شما بخواهند درباره چیزی که در آن تجربه دارید یک ساعت صحبت کنید. چه کاری می کنید؟

الف) سعی می کنم از صحبت کردن درباره آن خودداری کنم.

ب) می توانم فکر کنم و چیزهایی بگویم.

ج) می توانم مدتی طولانی درباره آن صحبت کنم.

39- آیا هرگز به شغلی علاقمندید که مستلزم سرهم کردن داستان در مقابل شنوندگان باشید؟

الف) علاقمند نیستم. ب)شاید علاقمند باشم. ج)علاقمند هستم.

40- وقتی ناچار باشید باکسی که خوب فارسی بلد نیست ارتباط برقرار کنید یافتن راه های ساده تر برای بیان مطالب خود به فارسی تا چه اندازه برایتان آسان است؟

الف) معمولا این کار برایم دشوار است. ب) گاهی این کار برایم آسان است.

ج) اغلب این کار برایم آسان است.

41- چقدر از ساختن چیزهای جدید لذت می برید؟

الف) معمولا از ساختن چیزهای جدید لذت می برم. ب) گاهی از ساختن چیزهای جدید لذت می برم.

ج) اغلب از ساختن چیزهای جدید لذت می برم.

42- با افرادی که به سختی متقاعد می شوند چگونه برخورد می کنید؟

الف) در یافتن دلایل متقاعد کننده اشکال دارم.

ب) سعی می کنم برای متقاعد کردن آنها چند دلیل مختلف بیاورم.

ج) برای متقاعد کردن آنها دلایل بسیاری می یابم.

43- وقتی که می خواهید کار پیچیده ای انجام دهید معمولا کدام روش را برمی گزینید؟

الف) یک روش واحد می یابم. ب) شاید بتوانم چند روش بیابم.

ج) می توانم روش های متنوعی بیابم.

44- چه نوع کاری را بیشتر دوست دارید؟

الف) کاری را که تقریبا همه مراحل آن از پیش مشخص و معین شده باشد.

ب) کاری را که بخشی از آن از پیش مشخص و بخشی از آن نیازمند ابتکار باشد.

ج) کاری را که بیشتر مراحل آن نیازمند ابتکار باشد.

45- آیا توضیح دلایل رفتاری پیچیده مانند: رفتار یک کودک ننابهنجار برای شما دشوار است؟

الف) توضیح رفتار پیچیده برای من خیلی دشوار است.

ب) می توانم توضیحاتی کلی ارائه دهم. ج) می توانم توضیحات بسیاری ارائه دهم.

46- اگر به یک گردهمایی دعوت شوید تا مسایل جامعه خود را مورد بحث قرار دهید تهیه فهرستی طولانی از مسائل آن چقدر برایتان دشوار است؟

الف) خیلی دشوار است. ب) تاحدودی دشوار است. ج) به هیچ وجه دشوار نیست.

47- اگر از شما دعوت شود تا به انجمن شهری به منظور دریافت کمک مالی پیشنهاد هایی ارائه دهید تا چه اندازه ای از عهده این کار بر می آیید؟

الف) ارائه پیشنهادهایی فراتر از آنچه از شورای شهر، قبلا در نظر گرفته است. برایم دشوار است.

ب) می توانم تعداد اندکی پیشنهاد فراتر از آنچه قبلا شورای شهر در نظر گرفته است ارائه دهم.

ج) می توانم پیشنهادهایی زیادی فراتر از آنچه قبلا شورای شهر در نظر گرفته است ارائه دهم.

48- آیا می توانید به یک معلم کلاس اول کمک کنید تا راه های گوناگون بسیاری برای آموزش اعداد بیابد، به طور که کودکان به فراگیریعلاقمند شوند؟

الف) خیر نمی توانم این کار را انجام دهم. ب) شاید بتوانم چند راه معدود ارائه دهم.

ج) بله می توانم راه های گوناگون بسیاری انجام دهم.

49- کمک فکری به مدرسه ای با امکانات محدود برای دستیابی به راه هایی جهت تامین امکانات ورزشی و سرگرمی ها چقدر برای شما آسان است؟

الف) می توانم راه های جدید ارائه دهم. ب) نمی توانم راه های جدید ارائه دهم.

ج) می توانم راه های بسیاری ارائه دهم.

50- وقتی حادثه غیر عادلانه ای برای شما رخ می دهد، آیا سعی می کنید به عوامل مختلفی که احتمالا در آن حادثه دخالت داشته اند، پی ببرید؟

الف) سعی نمی کنم. ب) گاهی سعی می کنم. ج) معمولا سعی می کنم

51- وقتی حادثه عجیبی رخ می دهد، معمولا چه می کنید؟

الف) به آن توجه نمی کنم. ب) به جستجوی برخی از علل اصلی آن می پردازم.

ج) به جستجوی همه علل ممکن می پردازم.

52- وقتی که به چیزی علاقمند می شوید چه قدر به جزئیات آن توجه می کنید؟

الف) زیاد به جزئیات آن توجه نمی کنم. ب) به جزئیات کلی آن توجه می کنم.

ج) به همه جزئیات آن توجه می کنم.

53- وقتی که به یک آواز گوش می کنید چه قدر به محتوای آن توجه می کنید؟

الف) هرگز توجه نمی کنم. ب) گاهی توجه می کنم. ج) خیلی توجه می کنم.

54- وقتی به یک اثر هنری نگاه می کنید آیا به آنچه که هنرمند سعی دارد بگوید توجه می کنید؟

الف) من به آن جه هنرمند سعی دارد بگوید می اندیشم.

ب) گاهی اوقات به آن چه که هنرمند سعی دارد بگوید می اندیشم.

ج) اغلب به آن چه که هنرمند سعی دارد بگوید می اندیشم.

55- وقتی یک نماش بدون کلام (پانتومیم) تماشا می کنید. چه واکنشی نشان می دهید؟

الف) فقط برای لذت بردن تماشا می کنم.

ب) آن را تماشا می کنم و سعی می کنم پیام عمومی آن را درک کنم.

ج) آن را تماشا می کنم و سعی می کنم همه پیام های آن را درک کنم.

56- پس از تماشای فیلمی که شما را تحت تاثیر قرار داده است معمولا چه می کنید؟

الف) به کار بعدی خود می پردازم.

ب) شاید درباره یک جنبه از فیلم با دیگران صحبت کنم.

ج) درباره حوادث فیلم فکر می کنم و درباره آن ها با دیگران صحبت می کنم.

57- وقتی نامه ای می نویسید معمولا چه مطالبی در آن می گنجایند؟

الف) درباره چیزهایی می نویسم که دیگران به دانستن آن نیازمندند.

ب) درباره مهمترین حوادث می نویسم.

ج) درباره جزئیات حوادث زندگی خودم می نویسم.

58- وقتی که کتابی را می خوانید آیا آنچه را می خوانید در ذهن خود مجسم می کنید؟

الف) آن چه را می خوانم در ذهن خود مجسم نمی کنم.

ب) آن چه را می خوانم در ذهن خودم مجسم می کنم.

ج) همه آن چه را که می خوانم مجسم می کنم.

59- در آن چه که انجام می دهید از چه مقدار پیچیدگی لذت می برید؟

الف) از انجام امور ساده و سر راست لذت می برم.

ب) از انجام امور اندکی پیچیده لذت می برم

ج) از انجام امور بسیار پیچیده لذت می برم.

60- چقدر به جزئیات کاری که انجام می دهید می پردازید؟

الف) به ندرت به جزئیات می پردازم.

ب) گاهی به جزئیات می پردازم.

ج) اغلب به جزئیات می پردازم.

ردیف

الف

ب

ج

امتیاز

ردیف

الف

ب

ج

امتیاز

1

31

2

32

3

33

4

34

5

35

6

36

7

37

8

38

9

39

10

40

11

41

12

42

13

43

14

44

15

45

16

46

17

47

18

48

19

49

20

50

21

51

22

52

23

53

24

54

25

55

26

56

27

57

28

58

29

59

30

60

جمع نمرات ستون اول =

جمع نمرات ستون دوم=

جمع کل دو ستون=

این آزمون یک آزمون مدادی-کاغذی است. در سال 63-1362 دکتر جمال به تشویق و کمک گروهی از دانشجویان درس روانسنجی گروه روانشناسی دانشگاه تهران بر پایه ی تئوری و تعریف تورنس از خلاقیت یک آزمون 75 سوالی برای اندازه گیری خلاقیت ساخت. مواد این آزمون در چهار گروه: سیالی، ابتکار، انعطاف پذیری و بسط قرار گرفت. در سال 1986 دکتر عابدی در دانشگاه کالیفرنیا با کمک یکی از دانشجویان درس آمار و روش تحقیق،این آزمون را از نو طراحی نمود و بارها مورد تجدید نظر قرار دادند. فرم بعدی آن درسال 1992 توسط گروه استادان دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس ساخته شد و دارای 60

ماده می باشد که تعاد 19 ماده در بخش سیالی، 22 ماده در بخش ابتکار، 11 ماده در بخش انعطاف پذیری و 11 ماده در بخش بسط تقسیم شده است. هر ماده دارای سه گزینه است. این آزمون دارای 60 ماده می باشد که تعداد (22 ماده) در بخش ابتکار، (16 ماده) در بخش سیالی، (11 ماده) در بخش انعطاف پذیری و (11 ماده) در بخش بسط تقسیم شده است. هر ماده دارای سه گزینه می باشد. گزینه ها نشان دهنده ی میزان خلاقیت از کم به زیاد است که به ترتیب نمره ای از 1 تا 3 به آن ها تعلق می گیرد. این نمره ها در چهار گروه جمع شده و بدین ترتیب چهار نمره به دست می آید و با جمع بندی چهار نمره می توان یک نمره کل برای خلاقیت آزمودنی به دست آورد (عابدی، 1372).

اعتبار پرسشنامه خلاقیت عابدی

فرم اولیه آزمون توسط عابدی(1363) بر روی 650 نفر دانش آموز کلاس های سوم راهنمای در تهران اجرا شد. ضرایب همبستگی بین نمره های چهارگانه آزمون سنجش خلاقیت و نمره های درس در سطح 01/0 معنی دار بود که بین حداکثر 22/0 (نمره ریاضی و بخش ابتکار) و حداقل 05/0 (نمره ریاضی و بخش انعطاف پذیری) در نوسان بود.ضرایب همبستگی بین نمره های بخش آزمون و نمره های بخش های آزمون های دیگر خلاقیت در سطح 01/0 معنی دار بود. این ضرایب همبستگی بین 55/0(همبستگی بخش سیالی آزمون خلاقیت و بخش سیالی آزمون دانشگاه دوستو) تا 20/0 (همبستگی بین انعطاف پذیری آزمون دانشگاه دوستون و بخش ابتکار آزمون خلاقیت) در نوسان بود. نتایج به دست آمده با استفاده از روش تحلیل عوامل نشان داده که آزمون بخش خلاقیت از میزان اعتبار همزمان قابل قبولی برخوردار است(نقل از بفخم، 1387).

کفایت(1373) در پژوهش خود برای سنجش اعتبار آزمون از سه روش همبستگی با آزمون تورنس، همبستگی با پرسشنامه سنجش خلاقیت دانش آموزان ساخته شده توسط دبیران و مقایسه دو گروه خلاق و غیر خلاق استفاده کرده است. در روش اول (همبستگی آزمون تورنس) ضرایب برای کل آزمون (15/0)، سیالی(08/0)، انعطاف پذیری(12/0)، ابتکار(002/0) وبسط (06/0) به دست آمده ضرایب بدست آمده به جز مقیاس انعطاف پذیری و کل آزمون که در سطح کمتر از 05/0 معنی دار هستند.لقیه در سطح مورد نظر معنی دار نمی باشند. در روش دوم(همبستگی با پرسشنامه خلاقیت دبیر) ضرایب کل آزمون (003/0)، مقیاس سیالی (008/0)، انعطاف پذیری (20/0)، ابتکار(14/0) و بسط(04/0) می باشد که به جز مقیاس انعطاف پذیری که در سطح 05/0 معنی دار می باشد، بقیه مقیاس ها و کل آزمون در سطح مورد نظر معنی دار نبودند. در روش سوم (مقایسه دو گروه خلاق و غیر خلاق) که برروی گروه 12 نفری از پرسنل گروه ملی صنعت فولاد اجراشد. میانگین افراد خلاق و غیر خلاق با یکدیگر تفاوت معنی داری نشان نداد و در سطح مختلف عامل B (مقیاس های فرعی خلاقیت) با نسبت 78/219=F ودر سطح 005/0 معنی دار بود.

دائمی(1376؛نقل از بفخم،1387) از آزمون تفکر خلاق تورنس به عنوان شاخص اعتبار همزمان آزمون خلاقیت عابدی استفاده نمود که ضریب همبستگی بین خرده آزمون های سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری به ترتیب 46/0، 19/0، 42/0، 36/0 به دست آمده که به جز مقوله بسط در سایر مقوله ها در حد 05/0>P معنی دار است.

پایایی پرسشنامه خلاقیت عابدی

برای بررسی پایایی از روس همسانی درونی و آلفای کرونباخ استفاده شده است. این ضرایب برای سنجش سیالی آزمون (75/0)، ابتکار(67/0)، انعطاف پذیری(61/0) و بسط(61/0) گزارش شده است. از روشهای مولفه های اصلی، برای برآورد میزان هماهنگی مواد در هر بخش استفاده شده است.مواد آزمون در هر چهار بخش همبستگی نسبتا بالایی (بین 55/0 تا 85/0) با اولین متغیر نهفته دارد.

کفایت(1373) با استفاده از دو روش تنصیف و آلفای کرونباخ پایایی این آزمون را محاسبه کرده است. ضرایب به دست آمده با استفاده از روش تنصیف بین 77/0 تا 93/0 بودند که همگی در سطحی کمتر از 05/0 معنی دار بودند. ضرایب به دست آمده با استفاده از روش آلفای کرونباخ بین 70/0 تا 81/0 بود که در سطح کمتر از 05/0 معنی دار بودند. در پژوهش دیگری، (رفیعیان،1382؛نقل از بفخم،1387) ضریب پایایی به دست آمده از طریق آلفای کونباخ را برابر با82/0 به دست آورد.

(دائمی،1376؛نقل از بفخم،1387) جهت محاسبه پایایی آزمون مداد_کاغذی چند جوابی برای سنجش خلاقیت بر روی دانش آموزان 36 دبیرستان که به طور تصادفی از منطقه 6 تهران انتخاب شده بودند. از روش های آزمون، آزمون مجدد و روش همسانی درونی آلفای کرونباخ استفاده کرده است ونتایج زیر را بدست آورد.

در روش آزمون_آزمون مجدد به ترتیب در مقوله های سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری به ترتیب 23/0، 44/0، 55/ بدست آمد و این ضرایب در سطح 05/0>P معنی دار هستند. ضرایب همسانی درونی با استفاده از روش آلفای کرونباخ در مقوله های سیالی، بسط، ابتکار وانعطاف پذیری به ترتیب 67/0، 48/0،68/0 و59/0 بدست آمد.

ضرایب پایایی خلاقیت محاسبه شده با روش تنصیف و آلفای کرونباخ در تحقیقات گذشته

نام محقق

آزمون خلاقیت

سیالی

بسط

ابتکار

انعطاف پذیری

کل

دختران

پسران

روش محاسبه پایایی

بهروزی1375

آلفای کرونباخ

55/0

47/0

000/1

45/0

تنصیف

62/0

39/0

56/0

45/0

سجادی1381

آلفای کرونباخ

57/0

51/0

64/0

56/0

81/0

68/0

84/0

تنصیف

48/0

57/0

49/0

59/0

79/0

69/0

79/0

موسوی فصل1376

آلفای کرونباخ

77/0

67/0

68/0

60/0

88/0

تنصیف

72/0

62/0

68/0

54/0

81/0

عباسی1382

آلفای کرونباخ

38/0

32/0

30/0

29/0

61/0

تنصیف

43/0

30/0

41/0

27/0

59/0

تبلیغات متنی