امروز دوشنبه 01 مرداد 1403

عناصر سازنده و پایه ای تحلیل های مدل سازی معادله ساختاری

0

عناصر سازنده و پایه ای تحلیل های مدل سازی معادله ساختاری
مدل های معادله‌ی ساختاری ترکیبی از مدل های عاملی و مدل های مسیر می باشد به گونه ای که در روند کار ابتدا متغیرهای مشاهده شده توسط عامل ها دسته بندی می شوند و سپس مسیرهای موجود بین عامل های پنهان تعیین می گردد.
در اینجا عناصر سازنده و پایه ای که تحلیل های مدل سازی معادله ساختاری را تشکیل داده و دارای یک توالی پنج گانه هستند را بررسی می کنیم: تدوین مدل،تشخیص مدل، برآورد مدل، آزمون مدل، اصلاح مدل.

تبلیغات متنی