امروز چهارشنبه 02 اسفند 1402

الگوی پنج عاملی شخصیت

0

الگوی پنج عاملی شخصیت
Robert Mc Care & Paul Costa: Personality 5 Factors Model
این پرسشنامه را ابتدا خودتان تکمیل کنید و نسخه ای دیگر را به کسی یا کسانی بدهید که شما را خوب می شناسند.
براساس ابعادی که در زیر آمده است، خود (دوستتان) را ارزیابی کنید. دور عدد مناسب در مقیاس زیر که دارای 5 درجه است خط بکشید.
1.     واقع بین
   
1
   
2
   
3
   
4
   
5
   
تخیلی
2.     تنبل
   
1
   
2
   
3
   
4
   
5
   
پرکار و زحمتکش
3.     ایمن
   
1
   
2
   
3
   
4
   
5
   
نا امن
4.     تودار و کم حرف
   
1
   
2
   
3
   
4
   
5
   
مهربان و خونگرم
5.     سنگدل
   
1
   
2
   
3
   
4
   
5
   
دلسوز
6.     راحت
   
1
   
2
   
3
   
4
   
5
   
خجول
7.     عدم همیاری
   
1
   
2
   
3
   
4
   
5
   
همیاری
8.     علاقه کم
   
1
   
2
   
3
   
4
   
5
   
علاقه زیاد
9.     ساکت و خاموش
   
1
   
2
   
3
   
4
   
5
   
پر حرف و وراج
10.بی دقت، مسامحه کار
   
1
   
2
   
3
   
4
   
5
   
وظیفه شناس
11.خونسرد
   
1
   
2
   
3
   
4
   
5
   
نگران
12.کناره گیر
   
1
   
2
   
3
   
4
   
5
   
دوستانه
13.سنتی و قدیمی
   
1
   
2
   
3
   
4
   
5
   
بدیع و نو
14.بی اراده
   
1
   
2
   
3
   
4
   
5
   
جاه طلب
15.کینه توز
   
1
   
2
   
3
   
4
   
5
   
بخشنده
16.خوش خو
   
1
   
2
   
3
   
4
   
5
   
تندخو
17.کناره گیر (ازجامعه)
   
1
   
2
   
3
   
4
   
5
   
اجتماعی
18.رهاکردن و دست کشیدن
   
1
   
2
   
3
   
4
   
5
   
پشتکار داشتن
19.ترسو
   
1
   
2
   
3
   
4
   
5
   
جسور
20.کج خلق
   
1
   
2
   
3
   
4
   
5
   
مهربان و ملایم
 
برانیگان، گری جی. آزمون روان شناسی: فعالیت های کاربردی یادگیری. ترجمه فریده نبوی آل آقا. انتشارات امیر کبیر

تبلیغات متنی