امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

حمایت اجتماعی_مقیاس خانواده

0

حمایت اجتماعی_مقیاس خانواده

مری پروسیدانو و کنیت هلر

سنجش ارضا حمایت اجتماعی از ناحیه خانواده

Perceived Social Support – Family Scale (PSSFa)

عبارات زیر مربوط به تجارب، ادراک ها و احساس هایی است که اکثر مردم گه گاه در رابطه با خانواده خود پیدا می کنند. برای هر عبات سه پاسخ می تواند وجود داشته باشد: بله، خیر، نمی دانم. لطفا دور پاسخ انتخابی خود برای هر عبارت دایره بکشید.

1)     خانواده ام در حد نیازم از من حمایت اخلاقی می کنند.

بله

خیر

نمی دانم

2)     نظرات خوبی درباره خدمت به خانواده یا بهره مندی از آن ها به ذهنم می رسد.

بله

خیر

نمی دانم

3)     اکثر مردم بیشتر از من به خانواده خود نزدیک اند.

بله

خیر

نمی دانم

4)     وقتی راز خود را به نزدیک ترین اعضای خانواده ام می گویم، احساس می کنم آرامش آن ها را به هم می زنم.

بله

خیر

نمی دانم

5)     اعضای خانواده ام از شنیدن افکار و نظرات من لذت می برند.

بله

خیر

نمی دانم

6)     بسیاری از علائق من با علائق اعضای خانواده ام مشترک است.

بله

خیر

نمی دانم

7)     بعضی از اعضای خانواده ام در صورت برخورد با مشکل یا نیاز به نظر خواهی به سراغ من می آیند.

بله

خیر

نمی دانم

8)     من برای حمایت عاطفی روی خانواده ام حساب می کنم.

بله

خیر

نمی دانم

9)     یکی از اعضای خانواده من کسی است که در صورت ناراحتی، می توانم به سراغش بروم، بدون این که بعدا از این کار خود پشیمان شوم.

بله

خیر

نمی دانم

10)من و اعضای خانواده ام نظر خود را درباره همه چیز بی پرده به یکدیگر می گوییم.

بله

خیر

نمی دانم

11)خانواده ام به نیازهای شخصی من توجه دارند.

بله

خیر

نمی دانم

12)اعضای خانواده ام برای دریافت کمک به سراغ من می آیند.

بله

خیر

نمی دانم

13)اعضای خانواده ام برای کمک به حل مشکلات من آماده اند.

بله

خیر

نمی دانم

14)با چند نفر از اعضای خانواده ام می توانم درد دل کنم.

بله

خیر

نمی دانم

15)اعضای خانواده من خوش فکرند و اوضاع مرا روبراه می کنند.

بله

خیر

نمی دانم

16)وقتی راز خود را به نزدیک ترین اعضای خانواده ام می گویم،ناراحت می شوم.

بله

خیر

نمی دانم

17)اعضای خانواده ام مرا همدم خود می دانند.

بله

خیر

نمی دانم

18)فکر می کنم نظرخانواده ام این است که من برای حل مشکلات آنان یاور خوبی هستم.

بله

خیر

نمی دانم

19)رابطه من با هیچ یک از اعضای خانواده ام به اندازه رابطه سایر مردم با اعضا خانواده شان صمیمی نیست.

بله

خیر

نمی دانم

20)کاش اعضای خانواده ام جور دیگری بودند.

بله

خیر

نمی دانم

ثنایی، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارات بعثت.1387

تبلیغات متنی