امروز یکشنبه 06 فروردین 1402

بررسی رابطه بین سرسختی روانشناختی، هیجان خواهی و سبکهای مقابله با استرس در افراد معتاد و عادی

0

رحیم ملازاده اسفنجانی
استاد راھنما:دکتر موسی کافی
اسفند 1388

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین سرسختی روانشناختی، هیجان خواهی و سبکهای مقابله با استرس در افراد معتاد و عادی می باشد. بدین منظور 100 نفر مصرف کننده ی مواد با روش نمونه گیری خوشه ای و 100 نفر به عنوان گروه کنترل با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های دیدگاه های شخصی کوباسا (1988)، هیجانخواهی آرنت،) 1992) و شیوههای مقابله با استرس موس و بلینگز (1981) را تکمیل کردند. برای مقایسه ی داده ها از آزمونهای t ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین میزان سرسختی روانشناختی، هیجانخواهی و شیوه مقابله متمرکز بر هیجان در افراد معتاد و عادی تفاوت معنی داری وجود دارد، ولی از نظر بکارگیری شیوه مقابله متمرکز بر مسئله تفاوت معنی داری بین دو گروه بدست نیامد. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهای سرسختی روانشناختی و هیجان خواهی می توانند تغییرات مربوط به شیوه مقابله متمرکز بر هیجان را به صورت معنی داری پیش بینی کنند و همچنین خرده مقیاس شدت هیجان پیش بینی کننده ی قوی برای مقابله متمرکز بر مسئله می باشد.
یافته های این پژوهش نقش مهم برخی ویژگیهای شخصیتی مانند سرسختی روانشناختی، هیجانخواهی و سبکهای مقابله با استرس در افراد را نشان می دهد که می توانند با گرایش به اعتیاد و سوءمصرف مواد رابطه داشته باشند.

کلید واژه: سرسختی روانشناختی، هیجانخواهی، سبکهای مقابله با استرس، افراد معتاد، افراد عادی