امروز یکشنبه 03 تیر 1403
0

پکیج صوتی نمایش های سیاه بازی با هنرنمایی هنرمندان محبوب سیاه بازی کشورمان

تاجر ورشکسته (نوار دوم)

نوار صوتی تاجر ورزشکسته با هنرنمایی سعدی افشار

اجرا شده در سالهای قبل از 1357

موضوع: فرزند تاجری سرشناس به خاطر ولخرجی و عدم مدیریت مالی دچار ورشکستی می شود و با نوکر خود (سعدی افشار) روانه شهر و دیاری دیگر می شود تا گشایشی در فعالیتهای تجاری خود به دست بیاورد.

خرید و دانلود - 7000 تومان
0

پکیج صوتی نمایش های سیاه بازی با هنرنمایی هنرمندان محبوب سیاه بازی کشورمان

تاجر ورشکسته

تاجر ورشکسته (نوار اول)

نوار صوتی تاجر ورشکسته با هنرنمایی سعدی افشار

اجرا شده در سالهای قبل از سال 1357

موضوع: فرزند تاجری سرشناس به خاطر ولخرجی و عدم مدیریت مالی دچار ورشکستی می شود و با نوکر خود (سعدی افشار) روانه شهر و دیاری دیگر می شود تا گشایشی در فعالیتهای تجاری خود به دست بیاورد.

خرید و دانلود - 7000 تومان
0

دانلود فایل صوتی نمایش های سیاه بازی با هنرنمایی هنرمندان محبوب سیاه بازی کشورمان

نمایش روحوضی (فایل صوتی)

عاشق سمج (فایل دوم)

خرید و دانلود - 7000 تومان
0

دانلود فایل صوتی نمایش های سیاه بازی با هنرنمایی هنرمندان محبوب سیاه بازی کشورمان

نمایش روحوضی (فایل صوتی)

عاشق سمج (فایل اول)

خرید و دانلود - 7000 تومان
0

دانلود فایل صوتی نمایش های سیاه بازی با هنرنمایی هنرمندان محبوب سیاه بازی کشورمان

بلورک و چشمه نوش (نوار اول و دوم)

نمایش سیاه بازی نایاب «بلورک و چشمه نوش» اولین کار شادروان سعدی افشار

کارگردان: مهدی صناعی

خرید و دانلود - 7000 تومان