امروز پنجشنبه 10 فروردین 1402

شرکتهای پرداخت طرف قرارداد سایت

تمام پرداخت های سایت با همکاری شرکت های زیر انجام می شود:

شرکت پرداخت الکترونیک به پرداخت (بانک ملت)

تلفن پشتیبانی :27312731 – 021

شرکت به پرداخت بانک ملت

شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش (بانک صادرات)

تلفن پشتیبانی : 84080 – 021

شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش

شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد (بانک پاسارگاد)

تلفن پشتیبانی : 23505 – 021

شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد