امروز چهارشنبه 05 مهر 1402

پرسشنامه مقایسه وضعیت آموزشی و مدیریتی مدارس دولتی

0

همکار گرامی و معلم ارجمند

با تقدیم سلام و احترام

پرسشنامه ای که پیش رو دارید جهت جمع آوری اطلاعات لازم در یک پروژه تحقیقی تحت عنوان: «مقایسه وضعیت آموزشی و مدیریتی مدارس دولتی و غیر انتفاعی استان...» می باشد و اطلاعات بدست آمده صرفا به همین منظور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. که بخش اول آن مربوط به ویژگیهای فردی حضرتعالی و بخش دوم مربوط به ویژگیهای مهارتی مدیر مدرسه از دیدگاه شما می باشد.مسلما توفیق ما در این پژوهش مرهون همکاری صمیمانه جنابعالی است و قبلا از این بذل محبت شما سپاسگذاریم.

با تشکر

الف- ویژگیهای فردی

سن

25-20¡

30-26¡

35-31¡

40-36¡

45-41¡

46 و بیشتر¡

سابقه کار

5-1¡

10-6¡

15-11¡

20-16¡

25-21¡

26 وبیشتر¡

مدرک تحصیلی

دیپلم¡

فوق دیپلم¡

لیسانس¡

فوق لیسانس وبالاتر¡

رشته تحصیلی:

آموزش ابتدایی¡

سایر رشته ها¡

نوع مدرسه:

دولتی¡

غیرانتفاعی¡

دوره های آموزش ضمن خدمت تخصصی:............. ساعت

ناحیه محل خدمت: ...................


ب- ویژگیهای مهارتی مدیران (توسط معلمان تکمیل گردد)

ردیف
عنوان

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

خیلی ضعیف

1

مهارت بیان و سخنوری

2

مهارت ایجاد ارتباط مفید و موثر با معلمان

3

مهارت ایجاد ارتباط مفید و موثر با دانش آموزان

4

مهارت ایجاد ارتباط مفید و موثر با اولیاء دانش آموزان

5

مهارت ایجاد ارتباط مفید و موثر با اداره متبوع

6

مهارت در تشکیل و اداره جلسات و شوراهای مدرسه

(شورای معلمان،انجمن اولیاء و مربیان و...)

7

مهارت ایجاد نظم و انضباط در کار اداری و آموزشی

8

میزان اطلاعات مدیر از ضوابط اداری، مالی و آموزشی

9

مهارت در تشخیص به موقع مسائل و مشکلات اداری و آموزشی

10

میزان قاطعیت در تصمیم گیری

11

میزان پیگیری تصمیمات اتخاذ شده تا مرحله اجراء

12

توانایی بهره گیری از نظرات و تجارب دیگران

13

توانایی جذب مشارکتهای مردمی جهت اداره بهینه مدرسه

14

توانایی بهره وری مطلوب از امکانات موجود آموزشگاه

15

الگو بودن در نظم و انضباط برای سایر کارکنان اداری و آموزشی

16

توانایی تنظیم برنامه آموزشی مدرسه

17

توانایی تنظیم امور فوق برنامه (مراسم آغازین، جشنها، سوگواریها، و...)

18

توانایی نظارت و راهنمایی معلمان در امر تدریس

19

توانایی نظارت و راهنمایی معلمان در امر ارزشیابی تحصیلی

همکار گرامی و مدیر محترم

با تقدیم سلام و احترام

پرسشنامه ای که پیش رو دارید جهت جمع آوری اطلاعات لازم در یک پروژه تحقیقی تحت عنوان: «مقایسه وضعیت آموزشی و مدیریتی مدارس دولتی و غیر انتفاعی استان...» می باشد و اطلاعات بدست آمده صرفا به همین منظور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. که بخش اول آن مربوط به ویژگیهای فردی حضرتعالی و بخش دوم مربوط به ویژگیهای مهارتی معلمان مدرسه از دیدگاه شما می باشد. مسلما توفیق ما دراین پژوهش مرهون همکاری صمیمانه جنابعالی است و قبلا از این بذل محبت شما سپاسگذاریم.

با تشکر

الف- ویژگیهای فردی

سن

25-20¡

30-26¡

35-31¡

40-36¡

45-41¡

46 و بیشتر¡

سابقه کار

5-1¡

10-6¡

15-11¡

20-16¡

25-21¡

26 وبیشتر¡

سابقه مدیریت

5-1¡

10-6¡

15-11¡

20-16¡

25-21¡

26 وبیشتر¡

مدرک تحصیلی

دیپلم¡

فوق دیپلم¡

لیسانس¡

فوق لیسانس وبالاتر¡

رشته تحصیلی:

علوم تربیتی¡

سایر رشته ها¡

گرایش تحصیلی:

دبیری¡

غیردبیری¡

دوره های آموزش ضمن خدمت مرتبط با مدیریت:............. ساعت

ب- ویژگیهای مهارتی معلمان (توسط مدیران تکمیل گردد)

ردیف
عنوان

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

خیلی ضعیف

1

مهارت ایجاد ارتباط مفید و موثر با مدیریت مدرسه

2

مهارت ایجاد ارتباط مفید و موثر با همکاران

3

مهارت ایجاد ارتباط مفید و موثر با دانش آموزان

4

مهارت ایجاد ارتباط مفید و موثر با اولیاء دانش آموزان

5

مهارت بیان و سخنوری

6

مهارت ایجاد انگیزه و جلب توجه دانش آموزان

7

مهارت در مدیریت کلاس درس

8

مهارت در توجه به تفاوتهای فردی و لحاظ کردن آن در تدریس

9

مهارت در به کارگیری روشهای متنوع تدریس

10

مهارت در بررسی تکالیف و فعالیتهای دانش آموزان و ارائه بازخوردهای اصلاحی به دانش آموزان

11

مهارت استفاده از رسانه های آموزشی

12

مهارت در تعیین تکالیف متنوع در راستای اهداف آموزشی برای دانش آموزان

13

مهارت ایجاد نشاط و شادابی در کلاس

14

مهارت استفاده از روشهای متنوع (کمی و کیفی) ارزشیابی تحصیلی

15

مهارت در گوش دادن به سخنان دانش آموزان و توجه به آنان

16

مهارت در تشویق و ترغیب دانش آموزان

17

مهارت در تهیه و تنظیم طرح درس و استفاده از آن در کلاس

18

مهارتهای غیر کلامی در ارتباط

19

میزان جدیت و پیگیری در فرآیند یاددهی – یادگیری

20

میزان خویشتن داری وواکنشهای ارادی در برابر رویدادهای پیش بینی نشده

21

میزان خلاقیت

22

تسلط به محتوای دروس

1.معدل دانش آموزان:

2.نرخ قبولی:

3.سرانه فضای آموزشی:.............. متر مربع برای هر نفر

4. سرانه فضای ورزشی: .............. متر مربع برای هر نفر

5. میانگین تراکم دانش آموز در کلاس.......................

6. مدرسه کتابخانه دارد ندارد مساحت کتابخانه................ سرانه کتاب............

7. مدرسه نمازخانه دارد ندارد مساحت نمازخانه...............

8. تعداد اردوها و گردشهای علمی در سال........................

9. تعداد مقامات کسب شده در مسابقات فرهنگی هنری در سال.......................

10. تعداد مقام های کسب شده در مسابقات ورزشی در سال........................

11. تعداد دانش آموزان پذیرفته شده در مدارس تیزهوشان (متوسط سالانه)..........................