امروز شنبه 01 مهر 1402

لیست پرسشنامه های مدیریت آموزشی

0

لیست پرسشنامه های اثربخشی آموزش و یادگیری

پرسشنامه پیوند دانش آموز با مدرسه، 40 سوالی(با 6 عامل و ذکر سوالات هر عامل).

پرسشنامه اثربخشی معلم

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزش

پرسشنامه کیفیت جو یادگیری

پرسشنامه موانع و تسهیل کننده های انتقال یادگیری

پرسشنامه اثربخشی آموزش

پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب

پرسشنامه طراحی آموزشی (محتوای واحد درسی)

پرسشنامه حفظ مشتریان خدمات آموزشی

پرسشنامه وفاداری به خدمات آموزشی

پرسشنامه اثربخشی آموزش دهنده

پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی

پرسشنامه الگوهای انطباقی تدریس

پرسشنامه اثربخشی معلم

لیست پرسشنامه های مدیریت آموزشگاهی

پرسشنامه بررسی اهمیت امور قابل تحسین دانش آموزان

پرسشنامه دانش آموزان به عنوان عامل تغییر محیطی

پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک کیفیت در مدرسه

پرسشنامه اقدامات مدیریت مدرسه در زمینه کیفیت

پرسشنامه جو مدرسه

پرسشنامه استانداردهای سازمانی در مدارس

پرسشنامه مهارت های سرپرستی مدیران در مدرسه

پرسشنامه فرهنگ یادگیری در مدرسه

پرسشنامه نگرش ها درباره مدیریت مدرسه

پرسشنامه ارزیابی مدیریت مدارس پیش دبستانی

پرسشنامه اهمیت ویژگی های مرتبط با کیفیت در مدرسه

لیست پرسشنامه های رفتارشناسی در محیط های آموزشی

پرسشنامه سبک رهبری معلم

پرسشنامه گزارش اولیاء (یا معلمین) از احساس همدلی/ همدردی بچه ها

پرسشنامه عوامل ایجاد استرس حرفه ای در معلمین

لیست پرسشنامه های استانداردهای حرفه ای معلمان

پرسشنامه استانداردهای شایستگی معلمان برای ارزیابی دانش آموزان

پرسشنامه استانداردهای شایستگی معلمان برای ارزیابی آموزشی دانش آموزان

پرسشنامه استانداردهای عملکردی برای متقاضیان معلمی

پرسشنامه توسعه استانداردهای حرفه ای معلمان جدید

پرسشنامه کدهای اخلاقی برای معلمان

پرسشنامه استانداردهای حرفه معلمی

پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار

پرسشنامه استانداردهای مدیران مدرسه

لیست پرسشنامه های مدیریت کتابداری و اطلاع رسانی

پرسشنامه دسترسی به خدمات مجلات الکترونیکی در کتابخانه ها

پرسشنامه کتاب های الکترونیکی در کتابخانه ها

پرسشنامه نگرش های کاربران درباره جریمه ها در کتابخانه

پرسشنامه موفقیت سیستم های خودکار کتابخانه

پرسشنامه اختیارات مدیر کتابخانه

پرسشنامه مهارت های کتابدارها

پرسشنامه وظایف کتابدارها در زمینه سیستم خودکار کتابخانه

لیست پرسشنامه های مدیریت آموزش عالی

پرسشنامه ارزشیابی استاد توسط دانشجویان- 15 سوالی با 2 بعد و ذکر سوالات هر بعد.

پرسشنامه نگرش ها درباره دانشگاه مجازی

پرسشنامه نگرش ها در زمینه تصویر دانشگاه

پرسشنامه اهداف آموزشی دانشجویان

پرسشنامه نگرش فارغ التحصیلان از آموزش دانشگاه

پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع در موسسات آموزش عالی

پرسشنامه انتظارات کارفرماها از برنامه های آموزش عالی

پرسشنامه انتظارات کارکنان از برنامه های آموزش عالی

پرسشنامه انتظارات دانشجویان از برنامه های آموزش عالی

پرسشنامه خودارزیابی آمادگی برای ایجاد یک دانشگاه شرکتی

پرسشنامه کیفیت در آموزش عالی

پرسشنامه نگرش های دانشجویان نسبت به تسهیم دانش

پرسشنامه نگرش دانشجویان به کسب و کار

آزمون شناخت و داوری نسبت به مردم

آزمون شاخص کرنل(فرم n2)

پرسشنامه اعتماد بین شخصی

پرسشنامه خودبیمارانگاری به همراه تفسیر نمرات

چک لیست نشانه های اختلالات روانی (scl)، نسخه 90 آیتمی

آزمون قضاوت اخلاقی کودکان(mjt)

پرسشنامه 5 عاملی جکسون

راهنمای آزمون حافظه بصری«کیم کاراد»-16 تصویر و 20 تصویر

مصاحبه و آزمون حافظه شرح حال(ami-amt)

آزمون اندر یافت کودکان

آزمون آندره ری

آزمون انگیزه پیشرفت (ACMT)

آزمون بازخورد خوردن (گارنر و گارفینکل)

آزمون بررسی ارزشها

آزمون تحمل ناکامی

آزمون حمایت اجتماعی.docx

آزمون خود شکوفایی

آزمون دسته‌بندی کارتهای ویسکانسین

آزمون شخصیتی بندر – گشتالت

آزمون عمل به باورهای دینی (معبد) فرم کوتاه 25 سوالی

آزمون مقیاس انگیزه تأیید

آزمون نشانه های واکنش به تجاوز(RAST)

پرسشنامه 16 عاملی شخصیت کتل

پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان

پرسشنامه ابراز وجود

پرسشنامه احتیاط (میزان محتاط بودن)

پرسشنامه ارزش های شخصیتی

پرسشنامه ارزیابی باورهای شخصی

پرسشنامه ارزیابی توانایی جرّ و بحث (20 ماده ای)

پرسشنامه اعتقاد به خرافات

پرسشنامه افکار خودکار منفی

پرسشنامه آمایه پاسخ جامعه پسندی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرب و ﻋﻮاﻃﻒ آﻛﺴﻔﻮرد- ﻟﻴﻮرﭘﻮل (فرم پنج عاملی) (O-LIFE)

پرسشنامه تجربه های اوج 70 ماده ای

پرسشنامه تحریک پذیری

پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات

پرسشنامه حس فنا ناپذیری نمادین

پرسشنامه خود شناسی

پرسشنامه خود گسستگی

پرسشنامه خودسنجی (STAXI-2)

پرسشنامه درک علت های هیجان های دیگران خود- سنجی

پرسشنامه درونگرایی-برونگرایی(ویژه زنان)

پرسشنامه درونگرایی-برونگرایی(فرم ویژه مردان)

پرسشنامه درونگرایی-برونگرایی

پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای برن رویتر

پرسشنامه شخصیتی روان نژندی KNPI

پرسشنامه طرح واره یانگ (فرم کوتاه-75 آیتمی)

پرسشنامه عاطفه خود آگاه

پرسشنامه علاقه به مادیات

پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد

پرسشنامه فاصله اجتماعی بوگاردوس

پرسشنامه قدرت تخیل

پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس (TCQ)

پرسشنامه کودک آزاری (مقیاس خودگزارشی)

پرسشنامه محبوبیت.doc

پرسشنامه ﻧﺎﭘﻴﺮوی ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ

پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت

پرسشنامه نگرانی و بلاتکلیفی

پرسشنامه نگرش به حجاب

پرسشنامه همدم طلبی - دوری گزینی

پرسشنامه وابستگی به دیگران

پرسشنامه ی نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ-P)

پرسشنامه قدرت رهبری

تأییدجویی کودکان

حافظه بصری«کیم کاراد»

حافظه کلامی و عددی

خصوصیات اخلاقی وودورث

داوری های اجتماعی

راهنمای آزمون آندره ری

شخصیت سنخ الف

شکل گیری مفهوم ویگوتسکی

شناخت و داوری نسبت به مردم.doc

مصاحبه حافظه شرح حال (AMI)

مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط

مقیاس انتظارات در موردپیامد مصرف الکل(AOES)

مقیاس اندازه گیری نوع اختلال های رفتاری میشل گوگلن

مقیاس انگاره پردازی خود کشی (ماخ)

مقیاس انگیزه تأیید

مقیاس تجارب مثبت و منفی (SPANE)

مقیاس تجدید نظر شده تأثیر رویداد وایس و مارمر (IES-R)

مقیاس تفسیر مسئولیت (RIS)

مقیاس تکمیل جمله ماینر MSCS

مقیاس خود آشکار سازی

مقیاس خوشکامی اسنیت- همیلتون (SHPS)

مقیاس درون گرایی – برون گرایی

مقیاس سنجش ادراک خویشتن

مقیاس سیستم های بازداریفعال سازی رفتاری- 24 آیتمی

مقیاس کنار آمدن با خود

مقیاس کنترل شخصی (PCS)

مقیاس مهار افراطی- خصومت (O – H)

مقیاس مهارتهای اجتماعی ماتسون.docx

مکعب های کهس

نیازهای اساسی قربانی

انجمن آزمون ریون

انجمن آزمون شخصیت سنج چند وجهی مینه سوتا(mmpi)

اضطراب وجودی گود1

پرسشنامه استرس

پرسشنامه اضطراب بک

پرسشنامه اضطراب حالت اسپیلبرگر نسخه 6 آیتمی

پرسشنامه اضطراب وجودی

پرسشنامه اضطراب

پرسشنامه افسردگی بک - فرم بلند

پرسشنامه افسردگی سما

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﻮاس(CDI)

پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان

پرسشنامه تحریک پذیری

پرسشنامه ترس

پرسشنامه تمایز یافتگی خود (dsi)

پرسشنامه تمایز یافتگی خود.نسخه43 آیتمی

پرسشنامه تنظیم خلق منفی

پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر 22

پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر

پرسشنامه خلق و خو (EAS)

پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (CBQ)

پرسشنامه مثلث شناختی (CTI)

پرسشنامه منبع استرس (بهداشت زندگی)

پرسشنامه میزان اضطراب

پرسشنامه میزان ترس

پرسشنامه اضطراب شناختی

پرسشنامه تجدید نظر شده احتکار

راهنمای پرسشنامه افسردگی بک II

مقیاس اضطراب کتل

مقیاس افسردگی دانشجویان USDI

مقیاس تجدید نظز شده اضطزاب آشکار کودکان 1RCMAS-

مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان

مقیاس خلق و خوی مالهوترا(MTS)

مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون

مقیاس درجه بندی افسردگی هامیلتون برای افسردگی(7HAM-D)

مقیاس کنترل عواطف (ACS)

مقیاس نگرش ناکارآمد

انجمن آموزش جامع رورشاخ

انجمن پرسشنامه چند محوری بالینی میلون-mcmi

لیست پرسشنامه های تحصیلی

آزمون اضطراب امتحان فریدبن فرم فارسی

پرسشنامه ارزیابی میزان خلاقیت دانش آموزان توسط معلمان

پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن

پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر

پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن

پرسشنامه رغبت

پرسشنامه سبک مدیریت – حسنی

پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتابخوانی

پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الکترونیکی

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

مقیاس نگرش نسبت به کاربرد تکنولوژی در آموزش یاکووز

مقیاس نو آوری سازمانی - مدرسه

انجمن ذهن آگاهی پذیرش و تعهد ACTفراشناخت

پرسشنامه بازداری خرس سفید

پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (-30MCQ)

پرسشنامه پذیرش و عمل– نسخه دوم

پرسشنامه پذیرش و عمل– نسخه دوم-7آیتمی

پرسشنامه حالت فراشناختی

پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله

پرسشنامه فراشناختی ولز

پزسشنامه پذیزش و عمل

چرخه ی پذیرش و چرخه ی اجتناب

مقیاس اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان (MCQ-A)

مقیاس انعطاف ناپذیری روانشناختی درد(PIPS)

پرسشنامه های مرتبط با شغل

پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی

پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان

پرسشنامه ارزیابی خصوصیات شخصیتی کارآفرینان

پرسشنامه ارزیابی شایستگی مدیران و رؤسا

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان

پرسشنامه ارزیابی و مسیر ترقی

پرسشنامه استرس پلیس

پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت

پرسشنامه بررسی احتمال ریسک

پرسشنامه بیگانگی شغلی

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه

پرسشنامه رسمیت در سازمان

پرسشنامه سازمان نو آورانه

پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن

پرسشنامه فرسودگی شغلی- سنجش کلی

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتریان

پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین

پرسشنامه مزیت رقابتی

پرسشنامه مقیاس سنجش میزان بهرهوری در سازمان

پرسشنامه منبع استرس (شغل)

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی

پرسشنامه ویژگی های شغلی

پرسشنامه قدرت رهبری

مدیریت کیفیت فراگیر

مقیاس استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان

خانواده و زوجین

- مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM)

آزمون سازگاری زناشویی لاک_ والاس 1(LWMAT)

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

پرسشنامه الگوهای ارتباطی

پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده (فرم کوتاه)

پرسشنامه پیوند بین والدین _فرم پدر

پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدید نظر شده

پرسشنامه تعارضات زناشویی(MCQ)

پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند

پرسشنامه خانواده (جو خانوادگی)

پرسشنامه خرسندی زناشویی

پرسشنامه سنجش خانواده

پرسشنامه مشکلات شخص با خواهر

پرسشنامه مقیاس عشق

پرسشنامه میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق

پرسشنامه نوع تاکتیک تعارض با خواهر و برادر

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی

پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان

شاخص تنیدگی والدینی(PSI)

فرم تجدید نطر شده مقیاس سازگاری زناشویی(RDAS

مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی

مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی

مقیاس ازدواج موفق (شاخص رضایت زناشویی

مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM)

مقیاس نگرشهای مربوط به عشق (LAS)

مقیاس نگرشهای مربوط به عشق (LAS)-نسخه 18 آیتمی

مقیاس نگرشهای مربوط به عشق(LAS)

موقعیت های زناشوئی(MSS)