امروز سه شنبه 04 مهر 1402

لیست پرسشنامه های مدیریت صنعتی

0

پرسشنامه های مدیریت صنعتی

پرسشنامه بررسی سطح ریسک بالقوه در فعالیت های باز مهندسی فرآیند کسب و کار

پرسشنامه تعیین میزان توانایی کارکردن در محیط مدیریت تولید و عملیات

پرسشنامه بررسی عملکرد سیستم به هنگام

پرسشنامه بررسی ابعاد سیستم های به هنگام

پرسشنامه بررسی شایستگی های مدیران واحد تولید

پرسشنامه بررسی پیامدهای حذف تولید یک کالا

پرسشنامه ارزیابی خودروهای ساخته شده در کشور

پرسشنامه بررسی عملکرد ممیزان و تعهد آنها به استقلال عمل

پرسشنامه بررسی ابعاد مختلف پیچیدگی

پرسشنامه بررسی میزان توجه سازمان به ابعاد مختلف استراتژیک تولید

پرسشنامه بررسی میزان ناب بودن تولید در کارخانه

پرسشنامه بررسی تاثیر عوامل حیاتی موفقیت بر بازمهندسی فرآیند کسب و کار

پرسشنامه بررسی مهوم چهار مرحله ای تولید از دیدگاه هایس و ویلرایت

پرسشنامه عوامل موثر بر موفقیت بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار

پرسشنامه بررسی عوامل اثر گذار بر اجرای برنامه ریزی ملزومات مورد نیاز

پرسشنامه بررسی انواع انعطاف پذیری عملیات

پرسشنامه بررسی اقدامات انجام شده در زمینه توسعه کالاهای جدید

پرسشنامه بررسی نظر مدیران لجستیک درباره استخدام افراد

پرسشنامه بررسی مهارت های مورد نیاز مدیران ارشد لجستیک

پرسشنامه بررسی ادراک افراد در زمینه مدیریت ارزش

پرسشنامه ارزیابی اقدامات انجام شده توسط سازمان در زمینه لجستیک

پرسشنامه بررسی میزان انعطاف پذیری برنامه های لجستیک

پرسشنامه بررسی میزان انعطاف پذیری برنامه های لجستیک1

پرسشنامه بررسی نقش اعتماد و تعهد در مدیریت زنجیره تامین

پرسشنامه بررسی ویژگی های زنجیره تامین برای خط تولید اصلی- 8 سوالی با 2 بعد.

پرسشنامه بررسی روابط با عرضه کننده در زنجیره تامین

پرسشنامه بررسی ابعاد مختلف اعتماد به تامین کنندگان

پرسشنامه بررسی عملکرد توزیع کنندگان

پرسشنامه ارزیابی تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان

پرسشنامه ارزیابی عملکرد شریک در زنجیره تامین

پرسشنامه بررسی میزان اهمیت قابلیت ها و شایستگی های لازم برای زنجیره تامین و لجستیک

پرسشنامه تعیین میزان اهمیت معیارهای انتخاب عرضه کننده

پرسشنامه بررسی مسائل موجود در حمل و نقل جاده ای

پرسشنامه بررسی اثربخشی اقدامات انجام شده در زمینه مسائل موجود در حمل و نقل جاده ای

پرسشنامه بررسی اقدامات انجام شده در مدیریت زنجیره عرضه

پرسشنامه ارزیابی روابط در زنجیره تامین

پرسشنامه ارزیابی تهیه و تدارک پایدار

پرسشنامه بررسی اقدامات انجام شده در زمینه زنجیره ارزش

پرسشنامه بررسی سنجش اعتماد به مشتریان و تامین کنندگان در زنجیره تامین

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط عرضه کننده

پرسشنامه بررسی اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت در سازمان

پرسشنامه بررسی میزان توجه سازمان به مدیریت کیفیت جامع

پرسشنامه بررسی میزان توجه سازمان به عوامل موفقیت مدیریت کیفیت جامع

پرسشنامه تعیین میزان توانایی کارکردن در محیط مدیریت کیفیت جامع

پرسشنامه تحلیل عوامل حیاتی مدیریت کیفیت جامع

پرسشنامه بررسی ارزش دانش مشتریان و کارمندان در کیفیت کالا

پرسشنامه بررسی اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت

پرسشنامه بررسی میزان موفقیت مدیر کیفیت در سازمان

پرسشنامه بررسی نگرش مدیران درباره تاثیر برنامه های مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان

پرسشنامه شناسایی موانع بالقوه در اجرای مدیریت کیفیت جامع

پرسشنامه بررسی میزان توجه سازمان به مدیریت استراتژیک کیفیت

پرسشنامه بررسی نگرش ها در زمینه کیفیت

پرسشنامه بررسی میزان توجه سازمان به ابعاد مختلف کیفیت

پرسشنامه بررسی پیامدهای اجرای برنامه مدیریت کیفیت جامع در سازمان

پرسشنامه بررسی میزان توجه به بعد توسعه منابع انسانی در مدیریت کیفیت

پرسشنامه بررسی نگرش ها در زمینه گواهی نامه سیستم های مدیریت کیفیت

پرسشنامه بررسی دلایل کسب گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت

پرسشنامه بررسی عوامل موثر در موفقیت بکارگیری مدیریت کیفیت جامع

پرسشنامه بررسی میزان اهمیت کیفیت در سازمان

پرسشنامه بررسی میزان (سطح) اجرای اقدامات در زمینه کیفیت

پرسشنامه بررسی اصول ISO9000

پرسشنامه بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در پشتیبانی از اقدامات مدیریت کیفیت جامع

پرسشنامه بررسی میزان توجه سازمان به شکل گیری و توسعه حلقه های کیفیت

پرسشنامه استفاده از کنترل فرآیند آماری برای انتخاب پروژه های آزمایشی

پرسشنامه بررسی نگرش مدیران میانی در مورد نقش آن ها در بهبود کیفیت

پرسشنامه بررسی جو سازمانی ایجاد شده در اثر اجرای برنامه مدیریت کیفیت جامع

پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان در زمینه مدیریت استراتژیک کیفیت

پرسشنامه بررسی میزان اثر بخشی عملکرد شرکت های مشاوره ای مدیریت پروژه

پرسشنامه بررسی توانمندی ها و مهارت های شرکت های مشاوره ای مدیریت پروژه

پرسشنامه ارزیابی عملکرد شرکت های مشاوره ای مدیریت پروژه

پرسشنامه بررسی میزان موفقیت مدیریت پروژه

پرسشنامه بررسی جو توانمند سازی در محیط پروژه

پرسشنامه بررسی میزان مشارکت مشتریان در پروژه ها

پرسشنامه بررسی نگرش افراد درباره پروژه

پرسشنامه بررسی و تعیین میزان اهمیت ابزارهای مورد استفاده در مدیریت پروژه

پرسشنامه بهبود کنترل موجودی با استفاده از اشتراک گذاری اطلاعات در زنجیره تامین

پرسشنامه ارزیابی وضعیت فعالیت‌های مدیریت زنجیره‌تأمین، توانمندسازهای مورد استفاده و عملکرد زنجیره‌تأمین

پرسشنامه بررسی میزان یکپارچگی زنجیره تامین در صنعت ساختمان و تاثیر آن بر عملکرد سازمان

پرسشنامه طراحی مدل ریاضی سنجش فرآیند محوری

پرسشنامه بررسی آمادگی سازمان ها برای پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

پرسشنامه بررسی اثر میزان برون سپاری بر کاهش قیمت تمام شده

پرسشنامه بررسی تاثیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صنعت فرش کشور

پرسشنامه سنجش امتیاز فرآیند محوری