امروز چهارشنبه 05 مهر 1402

لیست پرسشنامه های مدیریت منابع انسانی

0

پرسشنامه های مدیریت منابع انسانی

پرسشنامه مدیریت انسانی اثربخش

پرسشنامه اقدامات منابع انسانی بر اساس مدل انگو و همکاران(2005)- 20 سوالی با 4 خرده مقیاس

پرسشنامه تعیین موانع اثر گذار بر عملکرد مدیریت منابع انسانی

پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان نسبت به اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت منابع انسانی

پرسشنامه بررسی نگرش های مدیران صف درباره پذیرش نقش های منابع انسانی

پرسشنامه بررسی روش های فعالیت منابع انسانی در سازمان

پرسشنامه بررسی مسائل موجود در مدیریت برونسپاری منابع انسانی

پرسشنامه بررسی میزان انجام فعالیت های مدیریت منابع انسانی در سازمان

پرسشنامه بررسی مسئولیت های مدیران منابع انسانی سازمان

پرسشنامه بررسی اقدامات انجام شده در سازمان در حوزه مدیریت منابع انسانی

پرسشنامه بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی، نوآوری، تکنولوژی و عملکرد سازمان

پرسشنامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر جا به جایی نیروی کار

پرسشنامه شناسائی قدرت نیازهای رشد شخصی و ترجیح شما برای کار توانمند و غنی

پرسشنامه بررسی مدل ویژگی های شغل

پرسشنامه تعیین اهمیت، تکراری بودن و دشواری وظیفه

پرسشنامه بررسی رویکردهای مطرح در طراحی شغل

پرسشنامه بررسی جو و فضای یادگیری گروهی و سازمانی

پرسشنامه بررسی جو و فضای یادگیری گروهی و سازمانی

پرسشنامه ارزیابی میزان اثربخشی تحلیل شغل در سازمان

پرسشنامه ارزیابی اثر بخشی برنامه ریزی منابع انسانی

پرسشنامه بررسی دلایل وجود برنامه مدیریت جانشینی در سازمان

پرسشنامه ارزیابی برنامه ریزی و مدیریت موثر جانشینی

پرسشنامه بررسی فنون مدیریت احساسات که توسط متقاضی شغل در مصاحبه های استخدامی به کار برده می شود

پرسشنامه بررسی نگرش های کارکنان در زمینه شغل کنونی آنها در سازمان

پرسشنامه بررسی نظرات کارکنان درباره عملکرد سازمان در آشنا سازی آنها هنگام ورود به سازمان

پرسشنامه بررسی دلایل استخدام نکردن کار آموزان

پرسشنامه بررسی میزان اثر بخشی فرآیند گزینش کارکنان در سازمان

پرسشنامه بررسی میزان اثر بخشی فرآیند نیرویابی در سازمان

پرسشنامه بررسی استراتژی هایی برای شکستن سقف شیشه ای

پرسشنامه بررسی موانع پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت در سازمان

پرسشنامه بررسی نگرش به کسب و کار و فعالیت زنان

پرسشنامه بررسی ادراکات زنان از مسائل مربوط به جنسیت در محل کار

پرسشنامه بررسی مفروضات درباره "گروه های رشد شخصی" و مشارکت کنندگان در آموزش روابط انسانی

پرسشنامه بررسی مهارت های مربی گری هدف مدار در سازمان

پرسشنامه بررسی نگرش ها در زمینه بازخور 360 درجه و نقش آن در توسعه

پرسشنامه بررسی میزان اهمیت عوامل اثر گذار بر توسعه مدیریت

پرسشنامه تعیین روش های مناسب برای آموزش کارکنان با تجربه تر سازمان

پرسشنامه بررسی ادراکات افراد در زمینه آموزش مدیریت

پرسشنامه ارزیابی جلسات مطالعه موردی

پرسشنامه بررسی میزان اثربخشی فرهنگ مربی گری در سازمان

پرسشنامه بررسی عملکرد مدیر به عنوان مربی

پرسشنامه بررسی میزان حمایت مدیریت از آموزش در سازمان

پرسشنامه ارزیابی میزان اثر بخشی دوره آموزشی برگزار شده

پرسشنامه بررسی مهم ترین مسائل آموزش و توسعه ای که در سازمان ها وجود دارد

پرسشنامه بررسی نگرش های افراد درباره مربی گری کارکنان

پرسشنامه بررسی اینکه شما به کدامیک از فنون آموزش عمل می کنید

پرسشنامه بررسی نگرش ها نسبت به توسعه مدیریت در سازمان

پرسشنامه بررسی میزان اثر بخشی نظام چرخش شغلی در سازمان

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان

پرسشنامه بررسی اثر بخشی ارزیابی عملکرد

پرسشنامه بررسی مزایای حاصل از ارزیابی عملکرد در سازمان

پرسشنامه بررسی نگرش ها ی مدیران نسبت به ارزیابی از پایین به بالا توسط کارکنان

پرسشنامه بررسی اثر بخشی مقیاس های استفاده شده در ارزیابی عملکرد کارکنان

پرسشنامه بررسی نگرش های افراد درباره خود ارزیابی

پرسشنامه شناسایی عواملی که انجام خود ارزیابی را برای سازمان ها ضروری می کند

پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان در زمینه سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش در سازمان

پرسشنامه بررسی تاثیر فرآیند جدید بررسی عملکرد و توسعه

پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان نسبت به ارزیابی عملکرد و پاداش در سازمان

پرسشنامه بررسی مهارت های ارزیابی عملکرد و پاداش

پرسشنامه ارزیابی شایستگی های رهبری

پرسشنامه بررسی ماهیت بازخور ارائه شده از سوی سرپرست

پرسشنامه بررسی نگرش های کارکنان در مورد بازخور 360 درجه

پرسشنامه بررسی عادلانه و منطقی بودن نظام جبران خدمات از دیدگاه کارکنان

پرسشنامه بررسی نگرش های کارکنان درباره مزایای سازمانی

پرسشنامه بررسی میزان رضایت مدیران ارشد نسبت به پرداخت های سازمانی

پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان در زمینه فرآیند ارزیابی عملکرد و سیستم حقوق و دستمزد سازمان

پرسشنامه ارزیابی اثر بخشی استراتژی پاداش در سازمان

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر مدیریت مسیر شغلی

پرسشنامه بررسی استراتژی های مسیر شغلی بالقوه

پرسشنامه بررسی کفایت نفس در تصمیم گیری برای مسیر شغلی

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی برنامه ریزی توسعه شغلی

پرسشنامه بررسی تعهد حرفه ای افراد در مسیر شغلی آنها

پرسشنامه بررسی دلائل ارتقاء شغلی کارکنان در سازمان ها

پرسشنامه بررسی ادراکات در مورد روابط صنعتی

پرسشنامه بررسی انتظارات کارکنان از اتحادیه ها

پرسشنامه بررسی نگرش ها درباره نیاز به حضور اتحادیه ها

پرسشنامه سنجش دلایل انفصال از خدمت کارشناسان از سازمان

پرسشنامه بررسی نظرات کارکنان درباره شغل خود و علل ترک سازمان

پرسشنامه بررسی نگرش های کارکنان نسبت به بازنشستگی

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر کاهش ترک سازمان توسط کارکنان

پرسشنامه بررسی تعهد حرفه ای افراد در مسیر شغلی آنها

پرسشنامه تاثیر سیستم اطلاعات مؤدیان مالیاتی بر پاسخگویی به مؤدیان مالیاتی

پرسشنامه بررسی عوامل موثر در شکل گیری تصویر شهر از دید شهروندان

پرسشنامه کیفیت هماهنگی و همردیفی میان استراتژی های مدیریت منابع انسانی و استراتژی های رقابتی کسب و کار و نیز چگونگی تاثیر این هماهنگی و همردیفی بر عملکرد سازمان ها

پرسشنامه بررسی تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر قابلیت یادگیری سازمانی

پرسشنامه شناسائی تفاوت های فردی در ادراک نقش مدیریت منابع انسانی