امروز چهارشنبه 12 مهر 1402

لیست پرسشنامه های مدیریت مالی

0

پرسشنامه های مدیریت مالی

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی مدیریت دارائی های غیر منقول سازمان

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی موسسات مالی

پرسشنامه بررسی روش های مالی سازمان

پرسشنامه بررسی وی‍ژگی های اثرگذار در تصمیم گیری برای استخدام یک تامین کننده خارجی برای خدمات مدیریت پرتفلیو موجودی

پرسشنامه بررسی میزان انگیزه در سرمایه گذاری

پرسشنامه بررسی میزان امادگی سازمان برای اجرای برنامه "بازگشت سرمایه گذاری"در حوزه منابع انسانی

پرسشنامه برای سنجش کیفیت خدمات در نظام بانکی بر مبنای سیستمی – مبادله ای کیفیت خدمات

پرسشنامه ارزیابی عملکرد بانک در ارائه خدمات بانکی

پرسشنامه بررسی میزان توجه و درک ریسک در بانک

پرسشنامه تعیین عوامل حیاتی موفقیت برای ایجاد استراتژی های مختلف در صنعت بانکداری

پرسشنامه ارزیابی میزان مفید و مناسب بودن خدمات بانکداری از دیدگاه مشتریان

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر انتخاب بانک

پرسشنامه بررسی میزان رضایت کاربران از خدمت انلاین بانکداری

پرسشنامه بررسی میزان رضایت از بانکداری الکترونیکی

پرسشنامه بررسی موانع استفاده از بانکداری الکترونیکی

پرسشنامه بررسی ادراک مشتریان ازخدمات ارائه شده توسط بانک

پرسشنامه بررسی میزان تمایل و گرایش مدیران بانک به بازار

پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان از بانک

پرسشنامه بررسی عوامل اثر گذار بر اعتماد مشتریان به بانک

پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان از کارکنان بانک

پرسشنامه بررسی ادراک مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری

پرسشنامه بررسی نگرش مشتریان درباره حفظ رابطه با شرکت های مشاوره سرمایه گذاری

پرسشنامه ارزیابی میزان ریسک پذیر بودن تصمیمات با توجه به موقعیت

پرسشنامه بررسی ادراکات افراد از ریسک سرمایه گذاری

پرسشنامه میزان توجه سازمان به ارزیابی ریسک

پرسشنامه ارزیابی ریسک پروژه

پرسشنامه بررسی میزان مشارکت افراد در توسعه بودجه سازمان

پرسشنامه بررسی میزان مشارکت افراد در بودجه بندی و نگرش سرپرست نسبت به این مشارکت

پرسشنامه بررسی استراتژیهای بودجه بندی عملکرد- محرک برای تخصیص منابع

پرسشنامه بررسی استراتژیهای بودجه بندی افزایشی برای تخصیص منابع

پرسشنامه بررسی استراتژیهای بودجه بندی به روش هزینه/مسئولیت برای تخصیص منابع

پرسشنامه بررسی استراتژیهای بودجه بندی برمبنای صفر(ZBB)برای تخصیص منابع

پرسشنامه بررسی استراتژی بودجه بندی برنامه ای (PPBS) برای تخصیص منابع

پرسشنامه بررسی عوامل اثرگذار بر هزینه های کلی سیستم

پرسشنامه ارزیابی کاربرد بانکداری اینترنتی

پرسشنامه بررسی آثار مالی برون سپاری حسابداری