امروز چهارشنبه 05 مهر 1402

لیست پرسشنامه های مبانی سازمان و مدیریت

0

پرسشنامه های مبانی سازمان و مدیریت

پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان نسبت به افزایش بهره وری در سازمان

پرسشنامه بررسی برنامه های بهبود بهره وری در سازمان

پرسشنامه مقایسه مدیرانی با سن 40 سال و بیشتر با مدیران جوانتر

پرسشنامه بررسی انسجام و یکپارچگی سازمان

پرسشنامه بررسی هویت سازمان و ویژگی های سازمانی موثر بر آن

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر استراتژی روابط بین سازمانی

پرسشنامه بررسی انواع استراتژی های روابط بین سازمانی که توسط سازمان ها استفاده می شود

پرسشنامه بررسی ابعاد توانمند سازی سازمانی

پرسشنامه بررسی فعالیت های انجام شده توسط سازمان هایی در کلاس جهانی

پرسشنامه بررسی میزان گرایش سازمان به برخورداری از استراتژی ارزیابی سازمانی

پرسشنامه ارزیابی ظرفیت های سازمانی می باشد

پرسشنامه بررسی سلامت کسب و کار سازمان

پرسشنامه تعیین میزان اهمیت معیارهای موفقیت سازمان

پرسشنامه ارزیابی کسب و کار توسط کارکنان

پرسشنامه ارزیابی اثر بخشی مدیریت سازمان

پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان

پرسشنامه ارزیابی اثر بخشی سیستم مدیریت عملکرد در سازمان

پرسشنامه تعیین میزان توانایی کارکردن در شرکت های چند ملیتی

پرسشنامه بررسی ملزومات عملکرد کسب و کار

پرسشنامه بررسی معیارهای اصلی تشکیل دهنده جایزه کیفیت مالکوم بالدریج

پرسشنامه ارزیابی نیاز سازمان به کارت امتیازی متوازن

پرسشنامه بررسی تاثیر مدل کیفیت EFQM بر عملکرد شرکت

پرسشنامه ارزیابی مهارت ها و توانایی های روابط انسانی

پرسشنامه بررسی ویژگی های مدیر قرن بیست و یکم

پرسشنامه بررسی مهارت های مدیریت در ده حوزه می پردازد

پرسشنامه بررسی نقش هایی که یک مدیر برای اثر بخش بودن باید ایفاء کند

پرسشنامه بررسی ویژگی های روان سنجی مهارت های مدیریتی

پرسشنامه بررسی میزان مهارت های سازمانی

پرسشنامه بررسی شایستگی های مدیریت ارشد

پرسشنامه بررسی شایستگی های درک شده مدیران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات

پرسشنامه بررسی و شناسایی عوامل اثر گذار بر اثر بخشی مدیریت ارشد

پرسشنامه ایجاد تمایز بین فعالیت های 6 گانه مدیریتی فایول

پرسشنامه تعیین میزان مهارت های ادراکی، انسانی و فنی در افراد

پرسشنامه تعیین میزان تمایل برای یادگیری در مورد محیط مدیران

پرسشنامه تعیین میزان تمایل برای یادگیری در مورد محیط مدیران

پرسشنامه سنجش ظرفیت یادگیری سازمانی

پرسشنامه بررسی میزان یادگیرنده بودن سازمان

پرسشنامه بررسی سازمان یادگیرنده بر اساس مدل DLOQ

پرسشنامه بررسی ابعاد اصلی اثر گذار بر شرایط یادگیری در سازمان

پرسشنامه تعیین سبک تصمیم گیری شخصی

پرسشنامه تعیین میزان توانائی برای تصمیم گیری

پرسشنامه تعیین میزان توانایی در برنامه ریزی

پرسشنامه ارزیابی میزان مشارکت افراد در تصمیم گیری

پرسشنامه تعیین سبک پاسخگویی افراد

پرسشنامه بررسی سبک تصمیم گیری کلی

پرسشنامه سنجش میزان دودلی و تردید در تصمیم گیری

پرسشنامه بررسی دو استراتژی "منطقی" و "احساسی" بودن در تصمیم گیری

پرسشنامه بررسی ساختار نامشهود سازمان

پرسشنامه درک مفروضات شما درباره افراد و ماهیت انسان

پرسشنامه تعیین میزان توانایی در سازماندهی

پرسشنامه تعیین میزان توانایی در سازماندهی و توسعه ساختار سازمانی

پرسشنامه تعیین نوع طرح ساختاری که در سازمان به کار می رود

پرسشنامه بررسی ابعاد ساختار سازمانی

پرسشنامه بررسی دو بعد تمرکز و رسمیت در سازمان

پرسشنامه ارزیابی ترجیحات در داخل ساختار سازمانی بروکراتیک

پرسشنامه بررسی توانایی خود نظارتی در افراد

پرسشنامه تعیین میزان توانایی در برخورد با فرآیند کنترل

پرسشنامه بررسی میزان تمایل به بازخور

پرسشنامه بررسی انواع بازخورهای ارائه شده به کارکنان

پرسشنامه بررسی مهارت های نظارت در افراد

پرسشنامه بررسی میزان تمایل افراد به کنترل بیش فعال

پرسشنامه میزان آمادگی افراد برای تغییر

پرسشنامه بررسی مکانیزم های دفاعی در برابر تغییر سازمانی

پرسشنامه بررسی گرایش و تمایل سازمان برای تغییر

پرسشنامه بررسی نقش فرآیند های عاطفی و شناختی در مقاومت نسبت به تغییر سازمانی

پرسشنامه بررسی چگونگی پاسخ سازمان به تغییر

پرسشنامه ارزیابی آمادگی تغییر محیط کاری با کیفیت بالا

پرسشنامه بررسی میزان انعطاف پذیری نسبت به تغییر

پرسشنامه بررسی ابعاد مختلف اثرگذار بر آمادگی سازمان برای ایجاد تغییر

پرسشنامه بررسی وضعیت موجود آمادگی سازمانی برای تغییر با رویکرد منابع انسانی

پرسشنامه بررسی اینکه شما چه مقدار تغییر را در کارتان تجربه کرده اید

پرسشنامه بررسی اینکه آیا شما مداخلات موجود در کار را مدیریت می کنید یا خیر

پرسشنامه بررسی مهارت های مدیر اثربخش بهبود سازمانی در سازمان شما

پرسشنامه بررسی میزان توسعه سازمانی